search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Jan-Mikael Bexhed: Osäker framtid för Slussenombyggnaden

I Stockholms kommuns ombyggnadsplaner för Slussen ingår att en ny bussterminal ska sprängas in i Katarinaberget.  Advokat Jan-Mikael Bexhed företräder två fastighetsägare som äger fastigheter ovanpå berget. De vill inte sälja eller på annat sätt upplåta mark för att bussterminalen ska kunna byggas. Nu riskerar hela Slussenombyggnaden att falla.

Vad är det mest utmärkande för Slussen-ärendet?

– Det är oerhört komplext. Juridiskt sett är det många frågeställningar och rättsområden som aktualiseras. Det är därmed väldigt svårt för enskilda sakägare att hävda sig. Det krävs enorma resurser för att komma på samma nivå som kommunen, som kan processa på skattebetalarnas bekostnad och har hela sin professionella utredningsapparat till sitt förfogande. Det här är ett typexempel på stor obalans mellan parterna i en process.

Vilka är dina huvudmäns huvudsakliga invändningar mot planen på nya Slussen?

– Fastighetsägarna vill inte att det ska sprängas i berget. De är rädda att deras fastigheter ska skadas och att omgivningen ska påverkas negativt. 

Vad händer härnäst när det gäller bussterminalen?

– Just nu ligger ärendet ingenstans. När det gäller Katarinaberget fick Stockholms kommun sin första detaljplan underkänd av Mark- och miljödomstolen i Nacka redan på formella grunder. Kommunen klagade då till Mark- och miljööverdomstolen, som dock inte beviljade kommunen prövningstillstånd. Bussterminalen i Katarinaberget är en integrerad del av ombyggnaden av Slussen, ändå bröts den ut av kommunen i en särskild plan. Nu har kommunen en plan som är godkänd och en annan, den för Katarinaberget, som måste göras om från början och det är oklart om den blir godkänd.

Vad har du bidragit med i Slussen-ärendet?

– Jag har fört in en civilrättslig aspekt i ärendet, att kommunen inte äger Katarinaberget. Berget ägs av ett antal privata fastighetsägare, till skillnad från Slussen i övrigt som är kommunal mark. För att den nya Slussenterminalen ska kunna byggas måste kommunen få civilrättslig rådighet över berget. Men mina huvudmän vill varken sälja eller upplåta någon rätt till kommunen. Det betyder att kommunen genom expropriation eller annat tvångsförfarande måste tillskansa sig rätten att bygga i berget. Men enligt grundlagen får man inte ta enskild egendom i anspråk annat än om det krävs för att tillgodose angelägna allmänna ändamål. Ytterst riskerar detta att fälla hela Slussenombyggnaden.

Är det viktigt att Slussen bevaras?

– Slussen är nedgången och kan inte bevaras i sin nuvarande form. Men man borde bygga om på ett vettigt sätt – det kan göras till halva kostnaden, på halva tiden och utan att oersättliga stadsbyggnads- och kulturvärden går till spillo.

Arbetar du till viss del pro bono med det här ärendet?

– Jag och min kollega Dan Engström har delvis arbetat pro bono. Det här är ett viktigt och väsentligt ärende, där enskilda har svårt att hävda sig mot en mäktig motpart.

Du är medlem i Unescos expertorgan Icomos för kulturmiljövård.  Varifrån kommer ditt intresse för kulturhistoria?

– Jag har alltid varit intresserad av historia och kulturhistoria. De senaste åren har jag också haft möjlighet att inom ramen för advokatverksamheten få in en juridisk dimension i det intresset. Jag tror att jag är den ende svenska advokat som har kulturegendomsrätt som ett av mina specialområden.