search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Kvittning : om avräkning av privaträttsliga fordringar
Författare: Stefan Lindskog
Förlag: Norstedts juridik

Ny uppdaterad tredje upplaga av boken Kvittning, ursprungligen utgiven som doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan utkom 1993. Systematisk analys av de olika rättsliga problem som kan uppstå i samband med kvittning. Särskilt uppmärksammas sådana frågor som kan antas vara av betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs. Boken är uppdaterad med ny praxis och litteratur, även nordiskt källmaterial har beaktats.

Titel: Betalning : om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor
Redaktör: Stefan Lindskog
Förlag: Norstedts juridik

Nyskriven bok som behandlar penningförpliktelsens upphörande genom betalning. Dessutom behandlar författaren besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Tillsammans bildar de tre monografierna Betalning, Kvittning och Preskription (2011) en samlad framställning över hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten, något som tidigare saknats i den svenska rättslitteraturen.

Nya avhandlingar

Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : en aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag av Hanna Almlöf, Jure

I boken behandlas ägarledda aktiebolags organisation och beslutsförfarande. Med ett ägarlett aktiebolag avses aktiebolag som ägs av ett mindre antal personer som även är aktiva i ledningen av bolaget. I svensk rätt finns endast ett regelverk för aktiebolagsformen trots att det finns många olika typer av aktiebolag. Studiens huvudsyfte är att utvärdera huruvida den svenska regleringen av aktiebolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag och deras särskilda behov. (Högskolan i Jönköping)

Konstitutionellt kritiskt dömande : förändringen av nordiska domares attityder under två sekel av Martin Sunnqvist

I denna avhandling sätts de nordiska domarnas uppgift att granska lagars förenlighet med konstitutionella normer in i sitt historiska sammanhang. I fokus står hur domarnas attityder till denna uppgift har förändrats under de senaste två århundradena. Analysen tar sin utgångspunkt i de konstitutionella förändringar som ägde rum i Norden år 1809, 1814 och 1849. Boken är en omarbetad och utökad andra upplaga, ursprungligen utgiven som dissertation våren 2014. (Lunds universitet)

Skadestånd vid patentintrång av Jonas Hellberg, Jure

Avhandlingen undersöker om skadeståndssanktionen vid patentintrång ger patenthavaren möjlighet till full ekonomisk kompensation för uppkomna skador. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Konkreta förslag på förändringar och förbättringar presenteras. Avhandlingen tar också upp problemen med det nuvarande tvistlösningssystemet inom patenträtten. Särskilt analyseras effektiviteten i patentprocessen – patenträttegångar är ofta komplicerade och kostsamma. (Stockholms universitet)

Finsk juridik på svenska

Juridiska föreningen i Finland i samarbete med det finska fackboksförlaget Talentum satsar på utgivning av finsk juridik på svenska. Verken ingår i en publikationsserie som fått namnet Fiducia. Syftet med utgivningen är att stödja tvåspråkig juristutbildning vid de finska universiteten men också att erbjuda en nordisk publik möjligheten att studera finsk juridik.

Några av de översatta verken som ingår i bokserien behandlar finsk skadeståndsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt, obligationsrätt och aktiebolagsrätt.

Annons
Annons