search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Dom med ankytning till Yukos Oil

Stockholms tingsrätt har meddelat en dom i ett mål mellan Ryssland och fyra spanska fonder. En tvist mellan Ryssland och fonderna hade avgjorts av en skiljenämnd, och tingsrätten anser att skiljenämnden var behörig att avgöra den tvisten.

Tvisten har sin bakgrund i Rysslands skatteprocesser mot Michail Chodorkovskijs bolag Yukos Oil Company från år 2000. Skatteprocesserna ledde till att bolag ägda av ryska staten tog över tillgångarna i Yukos Oil och att Yukos Oil senare försattes i konkurs. De spanska fonderna hade investerat i särskilda värdepapper (American Depository Receipts) knutna till Yukos Oil, vilka hade blivit värdelösa.

Fonderna startade en skiljeprocess vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i enlighet med ett investeringsskyddsavtal mellan Spanien och Ryssland. Ryssland ansåg att skiljenämnden inte hade behörighet att pröva om åtgärderna mot Yukos Oil innebar en expropriation. Om en expropriation förelåg skulle fonderna kunna få ersättning av Ryssland för sin investering. Skiljenämnden ansåg sig behörig att pröva expropriationsfrågan, varvid Ryssland inledde en särskild rättegång vid Stockholms tingsrätt för att få fastslaget att skiljenämnden inte var behörig.

Medan rättegången i tingsrätten har pågått har skiljenämnden avgjort sin tvist och förpliktat Ryssland att betala viss ersättning till fonderna. Tingsrätten har i sin dom i det mål som Ryssland inledde vid tingsrätten med tillämpning av bland annat Wienkonventionen om tolkning av internationella avtal kommit fram till att nämnden var behörig, det vill säga att Rysslands talan ska ogillas.

Tingsrätten ansåg också att Ryssland skulle ersätta de spanska fonderna för deras rättegångskostnader, trots att ett ryskt bolag hade lovat att betala fondernas kostnader. Tingsrätten menade att ett sådant ansvar för en garant att betala kommer i andra hand i förhållande till huvudregeln i svensk rätt att den förlorande parten är skyldig att ersätta den vinnande parten. Både Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och en skiljenämnd knuten till Internationella domstolen i Haag har under sommaren meddelat domar där Ryssland har förpliktats att betala betydande belopp till tidigare aktieägare i Yukos Oil.

Läs mer: Stockholms tingsrätts dom (målnr T 15045-09, avd. 4)

Annons
Annons
Annons