search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2014/0675 PBL-överklagandeutredningens betänkande Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

R-2014/0687 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

R-2014/0692 Promemorian Sanktioner enligt CRD IV

R-2014/0792 Promemorian Höjning av avgifterna till brottsofferfonden

R-2014/1019 Promemorian Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

Annons
Annons