search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny straffskala föreslås för narkotikabrott

Skärp straffen för synnerligen grova narkotikabrott. Det föreslår Narkotikastraffutredningen i sitt betänkande.

I betänkandet som presenterades den 23 juni föreslås bland annat följande:

  • Straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, som nu är fängelse i lägst två och högst tio år, ska delas upp i ett grovt brott och ett synnerligen grovt brott.
  • För grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling ska dömas till fängelse i lägst två och högst sju år.
  • För narkotikabrott eller narkotikasmugglingsbrott som är att anse som synnerligen grovt ska dömas till fängelse i lägst sex och högst tio år.

Syftet med förslaget om en uppdelad straffskala är att göra lagstiftningen tydligare och att skapa förutsättningar för domstolarna att döma ut det straff som en viss gärning är värd.

Avsikten är inte att generellt påverka straffnivåerna. Förslagen innebär emellertid att straffen kommer att skärpas för gärningar som avsett hantering av mycket stora mängder narkotika eller som annars har ett mycket högt straffvärde. På så sätt kommer en sträng syn på illegal hantering av narkotika till tydligt uttryck.

Utredningen anser dock att den nyansering som skett genom Högsta domstolens domar ska vara kvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Annons
Annons