search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

JO-kritik mot brister vid misstänkt terrordåd

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar polisen i Västra Götaland och en chefsåklagare för brister i utredningen när tre oskyldiga män frihetsberövades misstänkta för terrorbrott i oktober 2010, samtidigt som polisen med våld forcerade dörren till ett vittnes hem, där hans minderåriga barn fanns, för att hämta honom till förhör. Efter förhör och husrannsakningar avskrevs alla misstankar.

JO konstaterar i sitt beslut att det finns brister i utredningen som sannolikt har lett till att de tre oskyldiga männen frihetsberövades och att deras familjer utsattes för ett våldsamt polisingripande i sina hem. JO kritiserar polismyndigheten för bristerna och skriver att det finns skäl att se allvarligt på dem. JO noterar att männen frihetsberövades en tidig lördagsmorgon, utanför jourdomstolarnas öppettid, och menar att det inträffade illustrerar nödvändigheten av att det finns en faktisk tillgång till försvarare och att en offentlig försvarare kan förordnas även vid sådana tidpunkter, om det finns behov av att höra den misstänkte skyndsamt. Den frågan kan endast lösas av rättsväsendets aktörer och av lagstiftaren, avslutar JO.

Tidskriften Advokaten skrev om det felaktiga ingripandet i nr 3/2012.

JO:s beslut (dnr 2978-2012)

Lättare att döma till ungdomstjänst

I juni lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet med förslag till ändringar i påföljderna för brott för unga. Lagrådsremissen innehåller förslag som stärker ungdomspåföljderna sluten ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomsvård. Bland annat föreslår regeringen att kravet ska tas bort på att den unga personen ska samtycka för att ungdomstjänst ska kunna väljas som påföljd. Vidare föreslås att en ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen har vunnit laga kraft. Regeringen föreslår också en lagreglerad skyldighet för kommunerna och de myndigheter som hanterar ärendena att samverka.

Lagrådsremissen Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

34 åtalade fälldes i assistansmålet

Alla utom en av de åtalade i det så kallade assistansmålet vid Södertälje tingsrätt fälls för att ha lurat Försäkringskassan på 29 miljoner kronor. I målet stod 35 personer åtalade för bland annat grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan. En av de 35 åtalade frias. 20 av de åtalade får fängelse på mellan 1 år och 6 år. 13 får villkorlig dom med samhällstjänst och en får villkorlig dom och böter. Försäkringskassan får skadestånd med drygt 26 miljoner kronor. Försvararkostnaderna i målet uppgår till cirka 96 miljoner. Åtalen gäller bland annat grova bedrägerier och grova bidragsbrott mot Försäkringskassan gällande assistansersättning till personer med funktionsnedsättningar.

Korrekt med byggnadsavgift och rivningsvite

Byggnadsavgift för olovligt uppförd byggnad och vite för underlåtenhet att följa rivningsföreläggande strider inte mot förbudet mot dubbelbestraffning. Byggnadsavgiften gäller en olovligt uppförd byggnad. Vitet är en senare överträdelse – underlåtenhet att följa rivningsföreläggandet. Byggnadsavgift och vite strider därför inte mot förbudet mot dubbelbestraffning, konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i en ny dom. Bakgrunden till domen är att miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun påförde en fastighetsägare en byggnadsavgift för att olovligen ha byggt en carport samt föreläggande att vid vite riva byggnaden.

Mark- och miljööverdomstolens mål nr P 11322-13

PTS tvärvände om datalagringen

Post- och telestyrelsen tillämpar de svenska reglerna om trafikdatalagring igen, efter utredaren Sten Heckschers besked att de inte strider mot EU- eller Europarätten. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade EU:s datalagringsdirektiv den 8 april fick Sten Heckscher i uppdrag att analysera om de svenska reglerna strider mot EU- eller Europarätten. Heckscher och professor Iain Cameron kom fram till att de inte strider mot de europeiska normerna, men att det finns skäl att stärka rättssäkerheten och skyddet för privatlivet. Efter beskedet började Post- och telestyrelsen tillämpa de svenska reglerna igen efter uppehåll sedan EU-domen kom.

Lättare för myndigheter att byta information

Justitiedepartementet föreslår i en departementspromemoria en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot grov organiserad brottslighet. Syftet med förslaget är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i samarbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

Lagförslaget innebär en sekretesslättnad. De myndigheter som i dag deltar i den nationella mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet blir skyldiga att dela viss information med varandra. Detta gäller samtliga myndigheter som ingår i samarbetet, såväl inom som utom rättsväsendet.

Utredning om svenskt tortyrbrott

En utredare ska göra en bedömning av behovet av ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning. Vissa länder har infört särskilda tortyrbrott i nationell lag. Bland annat mot den bakgrunden finns det skäl att låta en särskild utredare göra en bedömning, enligt Justitiedepartementet.

Oavsett vilken bedömning utredaren gör i fråga om behovet ingår det även i uppdraget att lämna de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett särskilt tortyrbrott. Även om det inte finns något särskilt tortyrbrott är tortyr redan förbjudet enligt svensk lag, och Sverige tillrädde redan 1986 FN:s tortyrkonvention. Sverige uppfyller konventionens krav på kriminalisering genom ett flertal bestämmelser i bland annat brottsbalken.

Inhämtningslagen ska utvärderas

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera den hittillsvarande tillämpningen av den så kallade inhämtningslagen.

Syftet med utvärderingen är att ge underlag för att kunna ta ställning till hur regleringen när det gäller vissa brott som anses vara särskilt samhällsfarliga ska vara utformad. Den så kallade inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för att inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation för att förebygga, förhindra och upptäcka viss allvarlig och samhällsfarlig brottslig verksamhet. Sten Heckscher redovisade nyligen den första delen av ett uppdrag angående den oklarhet i rättsläget som uppstått till följd av EU-domstolens dom om det så kallade datalagringsdirektivets giltighet. Den andra delen av uppdraget, där Sten Heckscher ska föreslå de ändringar som han finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten, kommer att överföras till det nya uppdraget om att utvärdera inhämtningslagen.

Ingen tv-avgift för datorer

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en tv-mottagare. Därmed leder inte innehavet av datorn till att tv-avgift ska betalas. Enligt lagen är en tv-mottagare en teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program. Den som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 7368-13

Annons
Annons