search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Asylrätt : en praktisk introduktion
Författare: Madelaine Seidlitz
Förlag: Norstedts juridik

Boken ger en introduktion till asylrätten och asylprövningen samt de regelverk som omgärdar prövningen. Efter en redogörelse för den internationella flyktingrätten med UNHCR, det EU-gemensamma asylsystemet samt den svenska lagstiftningen gås asylprocessen igenom. Från vad som händer när man anländer i Sverige och genom hela asylprocessen till laga kraftvunnet beslut – antingen beviljat uppehållstillstånd eller beslut om att man måste lämna landet. Slutligen presenterar boken FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Madelaine Seidlitz är jurist och ansvarig för flykting- och migrationsfrågor på svenska Amnesty.

Titel: Handbok för offentliga biträden i asylprocessen
Redaktör: Victoria Nyström
Förlag: Norstedts juridik

En praktisk och lättillgänglig handbok för offentliga biträden om deras roll i asylprocessen för ensamkommande barn.  Boken ger en grundlig behandling av asylprocessen steg för steg med fokus på den omfattande handläggningen vid Migrationsverket men berör även migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen samt ger information om tiden efter beslut eller dom. Den fungerar som stöd och vägledning för offentliga biträden men är också tänkt att ge en inblick i asylprocessen för gode män, barn och utomstående. Victoria Nyström är advokat och driver en egen byrå specialiserad på ensamkommande barn.

Barnrätt : en antologi

En angelägen antologi som behandlar en rad aktuella och centrala frågor inom barnrätten och som har som syfte att ge en fördjupad kunskap om och verka för barns rättigheter. Med 38 författare från vitt skilda bakgrunder såsom jurister, socionomer, psykoterapeuter, forskare i barn- och ungdomsvetenskap, barnläkare och folkhälsovetare visar boken på barnrättens breda och tvärvetenskapliga karaktär. Ämnen som berörs är exempelvis barnkonventionen och dess ställning i svensk rätt, innebörden av uttrycket barnets bästa, tvångsvård av barn, vårdnadstvister samt barns rätt till kultur, hälsa, personlig integritet och skydd från kränkningar och utsatthet. Många av bidragen avslutas med källförteckningar om man vill läsa vidare. Bokens redaktörer, Ann-Christin Cederborg och Wiweka Warnling-Nerep, är båda knutna till Barnrättscentrum vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Centret som inrättades 2012 har som övergripande syfte att skapa en nationellt samlande forskningsplattform för barnrättsligt inriktad forskning.

Barnrätt : en antologi / Ann-Christine Cederborg, Wiweka Warnling-Nerep, red., Norstedts juridik

Europadomstolens avgöranden översätts

Domstolsverket har fått i uppdrag att översätta vissa av Europadomstolens domar till svenska. I dagsläget finns domstolens avgöranden i fulltext bara på originalspråken engelska och franska. En viktig anledning är att öka tillgängligheten till domstolens praxis, framför allt i de mål där Sverige är part och som kan anses innehålla vägledande principer.

Annons
Annons