search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europadomstolen: Inte fel av Frankrike förbjuda heltäckande slöja

Frankrike bryter inte mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter genom att förbjuda heltäckande slöja på allmän plats. Det kom Europadomstolen fram till i en dom den 1 juli, beslutad i stor sammansättning.

Europadomstolens majoritet finner att förbudet mot att bära slöja på allmän plats i Frankrike visserligen inskränker männi­skors rättigheter enligt artiklarna 8 och 9 i Europakonventionen. Men enligt domstolen är ändå förbudet proportionerligt för att uppnå Frankrikes mål med lagstiftningen, att bevara förutsättningarna för att ”leva tillsammans”.

Europadomstolens ledamöter från Sverige och Tyskland, Helena Jäderblom och Angelika Nußberger, var skiljaktiga. Enligt deras uppfattning bryter den franska lagstiftningen mot artikel 8 om skydd för privatlivet och artikel 9 om skydd för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. De skriver i sin skiljaktiga mening att domstolens majoritet offrar konkreta individuella rättigheter för abstrakta principer. Enligt domarna Jäderblom och Nußberger innebär förbudet att Frankrike inskränker pluralism och tolerans, eftersom det hindrar vissa kvinnor från att uttrycka sin personlighet och sin tro. Inte heller instämmer de med domstolens majoritet i att förbudet är proportionerligt mot ändamålet.

Läs mer: Europadomstolens dom, ansökan nr 43835/11

Annons
Annons