search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tydliga skillnader inom tvistlösning mellan de nordiska länderna

Skiljeförfarande är populärast i Finland och Sverige medan medling är vanligast i Norge där också sannolikheten att nå förlikning genom medling är störst.

Det är några av de resultaten i en marknadsundersökning från Roschier Disputes Index 2014 som belyser trender inom internationell tvistlösning från ett nordiskt perspektiv. Årets undersökning pekar på tre centrala trender. När det gäller vilken tvistlösningsmetod företagen föredrar framgår att skiljeförfarande är populärare i Finland och Sverige än i Danmark och Norge. Samtidigt är det fler företag som föredrar domstolsförfarande än vad som var fallet i tidigare undersökningar.

Önskan om ett effektivt förfarande framstår som den viktigaste faktorn vid valet av tvistlösningsmetod, även om resultaten samtidigt visar att effektivitet inte alltid uppnås i praktiken. I synnerhet företagen i Sverige, men även företagen i Finland, upplever skiljeförfarande som den mer effektiva tvistlösningsmetoden.

Undersökningen visar också att medling som metod att lösa tvister har ökat.

Den tredje huvudsakliga trenden berör företagens tvisthantering.

– Fastän tvistlösningslandskapet upplevs vara relativt stabilt ser vi att tvisterna blir alltmer komplexa till följd av den ökade globaliseringen. Detta understryker vikten av en fokuserad och planerad hantering av tvistlösning hos företaget, säger advokat Gisela Knuts, delägare på Roschier med inriktning på tvistlösning och ansvarig för undersökningen.

Annons
Annons