search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen vill utreda lagstiftningen

Justitieminister Beatrice Ask har gett Sten Heckscher i uppdrag att se över hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i datalagringsdirektivet som EU-domstolen har lyft fram.

Sten Heckscher, före detta ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och tillika tidigare rikspolischef, kommer till sin hjälp vid genomförandet av analysen ha professor Iain Cameron, som är expert på internationell rätt och mänskliga rättigheter. Analysen ska presenteras om sex veckor. Utredaren ska föreslå de ändringar som han finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten samt, om resultatet av analysen visar på brister i förhållande till unionsrätten, för att leva upp till unionsrättens krav. Denna del av uppdraget ska presenteras senast den 1 oktober.

– Det är bra att justitieministern numera inser behovet av en snabb analys. Sten Heckscher och Iain Cameron har tillsammans gedigen kunskap på området. Det är min förhoppning att de för den demokratiska rättsstaten angelägna integritetsskyddsintressena vinner fullt beaktande, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

EU-domstolens dom har lett till osäkerhet om vad som gäller för de svenska reglerna om lagring av trafikuppgifter. Flera leverantörer har meddelat att man inte avser att fortsätta lagra uppgifter. Brottsbekämpande myndigheter har lyft fram att avsaknaden av lagrade trafikuppgifter får negativa konsekvenser för deras verksamhet.

Annons
Annons