search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Rom II-förordningen : tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser
Författare: Michael Hellner
Förlag: Norstedts juridik

Rom II-förordningen tillämpas sedan 2009 i alla EU:s medlemsstater utom Danmark. Genom förordningen fastställs vilken lag som är tillämplig på förpliktelser som uppstår utanför avtalsförhållanden i de fall medlemsstaternas lagar strider mot varandra. Dessa förpliktelser innefattar bland annat obehörig vinst, tjänster utan uppdrag och oaktsamhet vid ingående av avtal. Frågorna har tidigare saknat reglering i svensk rätt och rätts­tillämpningen har varit hänvisad till praxis. Boken är en heltäckande framställning av Rom II-förordningen.

 

Titel: Konkurrensrätt : en handbok
Författare: Johan Karlsson, Marie Östman
Förlag: Karnov Group

Ny aktualiserad femte upplaga av detta standardverk på konkurrensrättens område. Handboken redogör för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de EU-rättsliga och svenska konkurrensreglerna. Innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Boken har två nya avsnitt som behandlar konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och bevisbörda och beviskrav. Fokus ligger även i denna nya upplaga på den praktiska tillämpningen av konkurrensreglerna.

 

Nya avhandlingar

Rättsliga åtgärder mot människohandel : att skydda offer eller möta hot av Karin Åström, Iustus

Människohandel är en del av den gräns­överskridande organiserade brottsligheten och det har länge funnits ett omfattande internationellt samarbete i dessa frågor. För svensk del har detta främst inneburit att en ny straffbestämmelse mot människohandel infördes i BrB år 2002. I avhandlingen analyseras svenska och internationella rättsliga åtgärder ur ett brottsofferperspektiv. Syftet är att utreda om människohandelns offer har fått ett förstärkt skydd i och med den svenska regleringen. Karin Åström menar dock att svensk lagstiftning ger ett svagt straffrättsligt skydd för människohandelns offer och att den inte fungerar som den var tänkt.

 

FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst : en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati av Katinka Svanberg, Jure

Kapitel VII i FN-stadgan fastslår principen om folkens rätt till självbestämmande, ursprungligen tolkad som folkens rätt till frihet från dominans av en främmande makt.

Katinka Svanberg studerar 15 fall, från 1960-talet och framåt, där säkerhetsrådet har ingripit med sin tvångsmakt för att försvara principen om självbestämmande. Hon konstaterar att säkerhetsrådet utvecklat principen så att fokus kommit att skifta från statens suveränitet till individers rättigheter. Hon menar att säkerhetsrådet har fått en roll som praxisbildare och normskapare genom sina ingripanden.

 

Rövarhistorier och en del annat

Richard W. Hjelt, verksam som advokat i över 50 år, berättar om sitt liv i en välskriven självbiografi ”Inte bara rövarhistorier – utan även en levnadsberättelse” (Instant books). Vi får glimtar från föräldrarnas diplomatliv under 1920- och 30-talen i Spanien och Storbritannien, uppväxt och skolår i Finland och Sverige till ett yrkesliv som praktiserande advokat i Stockholm, intressanta och märkliga möten och ibland äventyrliga resor. Som advokat åtog han sig flera ovanliga uppdrag som kom att uppmärksammas internationellt. En utdragen kidnappningshistoria på ön Sardinien där han till slut lyckades friköpa en svensk affärsman, uppdrag i Bagdad under Saddam Husseins styre och ett familjedrama i forna Sovjetunionen är några av de historier vi får ta del av.

Annons
Annons