search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Anne Ramberg svarar: Jag välkomnar alla goda idéer och förslag!

Advokaten Rogers undrar om Advokatsamfundet inför sina medlemmar kan berätta vad som gjorts i frågan om timkostnadsnormen.

Det gör vi löpande i denna tidskrift, nyhetsbrev, på samfundets hemsida och i cirkulär. Ett lästips är vårt remissvar den 14 juni 2012 över Statskontorets rapport. Detta yttrande med bilagor (75 sidor) ger en bra bild av det arbete som samfundet lagt ned på denna viktiga fråga från 2000. Det återfinns på hemsidan. Arbetet fortgår.

Det är riktigt att Advokatsamfundet och jag personligen misslyckats med att förmå såväl den socialdemokratiska som den borgerliga regeringen att höja timkostnadsnormen, utöver vad som följer av den årliga uppräkningen. Det beror inte på bristande engagemang eller aktivitet från samfundets sida. Däremot kan intresset närmast beskrivas som svalt från en alltför stor andel av medlemmarna. Som ett exempel kan nämnas den enkät som Domstolsverket efter önskemål från samfundet för några år sedan skickade ut till advokater med humanjuridisk inriktning. Ett omfattande arbete lades ned från såväl Domstolsverkets som samfundets sida. Efter tre påminnelser hade 33 procent besvarat enkäten. Det bidrar inte till att öka samfundets trovärdighet när vi på goda grunder argumenterar för höjd timkostnadsnorm.

Bristen på humanjurister är akut på flera orter i landet. Inom vissa rättsområden är bristen på advokater likaså uppenbar. Detta är mycket olyckligt. Om det beror på den låga timkostnadsnormen eller inte är svårt att med säkerhet uttala sig om. Däremot är den bristande lönsamheten en starkt bidragande orsak till den mindre goda tillväxten inom humanjuridiken. Det är ytterst ett rättssäkerhetsproblem som borde engagera flera advokater.

Jag välkomnar alla goda idéer och förslag!

Annons
Annons