search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Viktigt att skicka med kostnadsräkning vid överklagande till HD

Skicka med kostnadsräkningen i samband med ansökan om prövningstillstånd! Den uppmaningen riktar Högsta domstolen till alla försvarare och målsägandebiträden.

Högsta domstolen har noterat att många försvarare och målsägandebiträden inte skickar med någon kostnadsräkning när de ansöker om prövningstillstånd i HD. Men det är viktigt att skicka med sin kostnadsräkning i samband med överklagandet.

Om kostnadsräkningen inte ges in samtidigt som överklagandet går det åt tid för HD att påminna om saken. I värsta fall kan det innebära att mål med häktade tilltalade och andra mål som ska hanteras skyndsamt blir liggande onödigt länge.

HD har tagit upp frågan vid de årliga överläggningar om handläggningsfrågor som domstolen håller med Advokatsamfundet och Riksåklagaren.

Det kan finnas en missuppfattning om att det skulle signalera att försvararen eller ombudet inte tror på huvudmannens överklagande, om han eller hon skickar med kostnadsräkningen samtidigt som ansökan om prövningstillstånd ges in. Men HD uppfattar inte alls saken så.

– Av våra ungefär 5 500 mål som kräver prövningstillstånd så är det bara 2–3 procent som får prövningstillstånd, säger Marianne Lundius, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

Det innebär att HD i resterande 97–98 procent av målen bestämmer biträdesersättningarna utifrån den kostnadsräkning som ska ges in i samband med ansökan om prövningstillstånd.

– Vi tolkar inte det att man lägger med sin kostnadsräkning, som att man inte tror att man ska få prövningstillstånd, försäkrar Marianne Lundius.

– Både för domstolens och för parternas del skulle vi tycka att det var tacknämligt om man kunde lägga med sin kostnadsräkning i samband med att man ansöker om prövningstillstånd för sin huvudman, förklarar Marianne Lundius.

– Det underlättar handläggningen i HD. Framför allt om det inte blir prövningstillstånd blir handläggningen snabbare, och det gagnar parterna.

Riksåklagaren har ingen annan synpunkt på frågan, utan instämmer i att det inte ska betraktas som att man inte tror på sin egen sak, när man skickar med kostnadsräkningen när man ger in ansökan om prövningstillstånd.

– Vi yttrar oss i praktiken inte över kostnadsräkningar i HD i de här ärendena, förklarar riks­åklagare Anders Perklev.

– Vi har inga andra synpunkter än att det naturligtvis är bra att ärendena kan avgöras så fort som möjligt.

Annons
Annons