search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skatteförfarandelagens företrädaransvar bör tas bort

Företrädaransvaret i skatteförfarandelagen bör tas bort. Det är slutsatsen i en ny rapport.

Professorn och advokaten Carl Svernlöv och docent Roger Persson Österman har skrivit rapporten ”Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet?” på uppdrag av Svenskt näringsliv. Enligt rapportförfattarnas mening är kraven på företrädarna enligt skatteförfarandelagen (SFL) orimligt sträng.

Svernlöv och Persson Österman skriver att det är anmärkningsvärt att lagstiftningen erbjuder staten som borgenär två skilda möjligheter att hålla aktiebolagsföreträdare personligt ansvariga för bolagets skatteskulder. Författarna menar att de parallella systemen skapar en komplex och svårförståelig bild av företrädaransvaret.

Även om en företrädare till punkt och pricka följer aktie­bolagslagens (ABL) regler för att undvika personligt ansvar, kan företrädaren drabbas av SFL:s företrädaransvar för skatter – och vice versa. Författarnas undersökning av rättspraxis visar att ABL:s regler om personligt ansvar i praktiken tillämpas även för skatteskulder. Deras slutsats är att företrädaransvaret i SFL bör tas bort.

ABL innehåller generella regler om personligt betalningsansvar för aktiebolags företrädare. Därutöver innehåller SFL ett särskilt företrädaransvar för juridiska personers skatteskulder.

Företrädaransvaret i SFL tillämpas mycket strängt i praxis. Företrädaren måste för att undgå ansvar vidta åtgärder för att avveckla bolagets skulder senast samma dag som skatteskulden förfaller till betalning – med hänsyn till alla borgenärers intressen.

De enda avvecklingsåtgärder som godtas är allmän betalningsinställelse, eller inledande av konkursförfarande eller företagsrekonstruktion. Enligt praxis uppkommer automatiskt uppsåt eller grov oaktsamhet om man underlåter att vidta de åtgärderna.

Reglerna i ABL ger däremot företrädarna en viss tidsfrist att vidta åtgärder för att undersöka och återställa bolagets ekonomiska ställning och i sista hand avveckla bolaget, samtidigt som borgenärerna skyddas. Författarna anser att systemet i ABL är rimligt – till skillnad från kraven i SFL.

Enligt en enkätundersökning känner en stor andel av aktiebolagsföreträdarna i Sverige inte till att ansvaret för bolagets skatteskulder är särskilt strängt.

Annons
Annons