search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2013/2026 Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48)

R-2013/2264 Promemorian Förenklingar i aktiebolagsförordningen

R-2013/2301 Promemorian Förbättringar av husavdragets fakturamodell

R-2014/0009 Promemorian Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77)

R-2014/0037 Tullverkets promemoria med förslag till ny tullbrottsdatalag

R-2014/0067 Europeiska kommissionens förslag till revidering av småmålsförordningen

R-2014/0141 Promemorian Särskilt ömmande omständigheter (Ds 2014:5)

R-2014/0142 Promemorian Förslag om förlängd notarietjänstgöring vid de tingsrätter som också är mark- och miljödomstolar

R-2014/0143 Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

R-2014/0290 Delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)

Annons
Annons