search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Offentlig upphandling: Flera stora förändringar väntar

Stora förändringar väntar på upphandlingsområdet. Nya EU-direktiv ska implementeras och flera utredningar pågår. Dessutom omorganiseras Konkurrensverket.

Advokat Eva-Maj Mühlenbock inledde seminariet vid Svensk juriststämma den 12–13 februari med att ge en historisk tillbakablick av gamla LOU, lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft 1994. Lagen har genomgått många förändringar och den har ofta kritiserats av upphandlare. Nu väntar en ny förändring igen. Den 11 februari antog EU:s ministerråd tre nya direktiv för offentlig upphandling. Förhandlingarna har pågått i flera år och målet är att de nya direktiven ska skapa ett enklare och mer effektivt regelverk och bland annat göra det lättare för små och medelstora företag att konkurrera på EU-marknaden.

I Sverige har arbetet med att implementera direktiven påbörjats. Efter sommaren räknar Eva-Maj Mühlenbock med att vi får se något resultat från utredningen. Det har funnits stora förväntningar angående de nya direktiven.

– Jag tror tyvärr inte att förväntningarna på de nya direktiven kommer att infrias. Vad som framför allt finns i direktiven är en kodifiering av praxis, sa Eva-Maj Mühlenbock som presenterade ett urval av nyheterna i de tre nya direktiven för offentlig upphandling:

 • Förenkling av och mer flexibel lagstiftning samt kodifiering av praxis.
 • Övergång till elektronisk kommunikation i offentlig upphandling.
 • Nya upphandlingsförfaranden.
 • Uppdelningen mellan A- och B-tjänster avskaffas.
 • Större handlingsfrihet vid vård- och omsorgsupphandlingar.
 • Obligatorisk uteslutning vid onormalt låga anbud.
 • Möjlighet till uppdelning av kontrakt.
 • Bättre möjlighet att beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn.
 • Upphandling av anknutna enheter (in house).
 • Ändring av villkor under pågående upphandlingskontrakt.

Eva-Maj Mühlenbock berörde även andra utredningar som pågår och som rör offentlig upphandling.

Bland annat tog hon upp den utredning som ser över reglerna om överprövning, som ska redovisas i juni i år. Syftet med översynen är att öka effektiviteten men Eva-Maj Mühlenbock frågade sig om det behövs en sådan översyn eftersom endast mellan fyra och sju procent (beroende av hur man räknar) av alla upphandlingar överklagas.

Och då ska man, menade hon, betänka att det årliga värdet av offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till cirka 500 miljarder kronor, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges BNP. I antal räknat är det drygt 3 000 upphandlingar som överprövas årligen.

– Är det så mycket att förvånas över, att mellan fyra och sju procent överprövas av våra domstolar? Kan vi inte gemensamt slå hål på den myten! Bilden i medierna är missvisande, sa Eva-Maj Mühlenbock bestämt.

En annan stor nyhet på upphandlingsområdet är att från och med den första juli träder Konkurrensverkets nya organisation i kraft. Då samlas all rådgivning och tillsyn under samma tak. En inte alldeles lyckad konstruktion enligt Eva-Maj Mühlenbock.

– Jag tror inte att man känner sig lika fri och kan vara lika aktiv i sin rådgivning om man är under samma tak som den som också utövar tillsynen, sa hon och tillade:

– Rådgivning har varit bra för att ge upphandlarna trygghet. Jag tycker inte att Konkurrensverket ska ha rådgivningen. Det är bra att man samlar den tidigare spridda rådgivningen men inte under tillsynen.

Eva-Maj Mühlenbock tog även upp flera andra aktuella ämnen, till exempel frågor om onormalt låga anbud, samarbete mellan leverantörer samt skadestånd.

Annons
Annons