search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nytt forensiskt centrum kan ge jämbördigare brottmålsprocess

När SKL blir nationellt forensiskt centrum kan försvararna få samma möjlighet som åklagarna att begära kriminaltekniska undersökningar. Och de behöver inte längre själva stå för kostnaderna.

I december 2013 gav regeringen den särskilda utredaren Thomas Rolén i uppdrag att se till även Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) ska ingå i den nya Polismyndigheten och bilda en egen avdelning på nationell nivå: Nationellt forensiskt centrum (NFC). NFC ska ha samma arbetsuppgifter som SKL i dag, men ska också ha ett utökat huvudansvar för den forensiska processen. I dag är SKL en anslagsfinansierad och självständig myndighet under Rikspolisstyrelsen (RPS).

Sveriges advokatsamfund har lämnat synpunkter på ett utkast till organisationsstruktur för NFC. Samfundet framhåller att det är oerhört viktigt att NFC får en oberoende och självständig ställning i förhållande till den nya Polismyndigheten.

Advokatsamfundet påminner om att de långa handläggningstiderna hos SKL har inneburit problem, särskilt i brottmål där de tilltalade är häktade. Det är av största vikt, skriver samfundet, att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden i fråga om brottmålsförfarandet. Där är handläggningstiderna för det kriminaltekniska arbetet en viktig faktor. Därför måste NFC ges förutsättningar för en snabbare och mer effektiv handläggning än i dag.

Enligt förslaget ska utredningsuppdrag till NFC behandlas och prioriteras enligt ett särskilt regelverk, och uppdragen ska finansieras av staten. Advokatsamfundet är positivt till modellen, och understryker att målets angelägenhetsgrad ska styra prioritetsordningen – inte vem som begär åtgärden. Exempelvis måste förtur gälla lika för åklagare och försvarare i mål med häktade tilltalade.

Att de forensiska utredningarna ska vara statsfinansierade ska innebära att försvarare inte längre själva behöver stå för kostnaderna när de begär utredningsåtgärder.

Advokatsamfundet tillstyrker förändringarna inte minst mot bakgrund av Europakonventionens stadganden om jämbördiga parter i brottmålprocessen.

– Det finns en risk för att det renommé och förtroende som SKL har haft hittills inte går att upprätthålla när verksamheten byter namn till Nationellt forensiskt centrum och inordnas i polismyndigheten från att tidigare ha stått under Rikspolisstyrelsen, säger advokat Jan Kyrö, som har deltagit i Advokatsamfundets möten med polisen inför omorganisationen.

Annons
Annons