search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya regler för att verkställa utländska domar

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar.

För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det i allmänhet att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. Sådana beslut fattas i dag av Svea hovrätt. I den nya lagrådsremissen föreslår regeringen att prövningen i stället görs i tingsrätt.

Gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en privaträttslig tvist finns i Bryssel I-förordningen. Förordningen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat.

EU har beslutat om en reviderad förordning, som innebär att det blir enklare och går snabbare att verkställa domar i EU. I lagrådsremissen föreslår regeringen nya lagregler som ska komplettera förordningen. De flesta av lagförslagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2015.

Annons
Annons