search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Yttrandefrihet och whistleblowing : om gränserna för anställdas kritikrätt
Författare: Susanne Fransson
Förlag: Premiss

Yttrande- och åsiktsfrihet är en mänsklig rättighet, reglerad i grundlag och i Europakonventionen. Men vad får man egentligen säga om sin arbetsgivare utan att riskera att bli omplacerad eller uppsagd? Susanne Franson, docent i rättsvetenskap, beskriver lagstiftning och praxis kring whistleblowers, det vill säga anställda som slår larm om missförhållanden och oegentligheter. Hon menar att skyddet behöver stärkas och jämför med flera andra länder som infört särskild lagstiftning som skyddar och underlättar för anställdas yttrandefrihet, exempelvis USA, Storbritannien, Tyskland och Norge. 

Titel: Förverkande av egendom
Författare: Gustaf Almkvist
Förlag: Iustus

Boken behandlar förverkande, en rättsverkan av brott som innebär att egendom som har med brottslig verksamhet att göra dras in och tillfaller staten. Ämnet är sparsamt behandlad i svensk och nordisk doktrin. Bestämmelser om förverkande infördes på 1940-talet men har inte varit föremål för en samlad undersökning sedan dess. Efter en inledande introduktion och historisk bakgrund till nuvarande lagstiftning ligger sedan tyngdpunkten i framställningen på genomgång av de olika formerna av förverkande, frågan om hos vem något kan förverkas, i vilka situationer man bör underlåta förverkande och vilka processuella regler som gäller.

Nya avhandlingar

Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt av Åsa Örnberg, Jure

Traditionellt kommunal verksamhet som exempelvis vård, skola och omsorg bedrivs i dag allt oftare i privaträttsliga former vilket har lett till att gränsdragningen mellan det privaträttsliga och offentligrättsliga regelverket har blivit alltmer otydlig. I avhandlingen undersöks de regelverk och principer som möjliggör för kommunerna att överlämna kommunala uppgifter till privata aktörer och vilka de rättsliga konsekvenserna är. De problem som uppkommer kan bland annat innebära risk för försämrad rättssäkerhet för enskilda och att kommuner överskrider sitt kommunala kompetensområde. I avhandlingen används de fristående skolorna som ett exempel för att belysa problematiken. 

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer av Joakim Frände, Suomalainen Lakimiesyhdistys 2013.

Joakim Frände, som disputerade vid Helsingfors universitet hösten 2013, har granskat hur dubbelboende vid beskattning av fysiska personer uppstår och vad det kan ha för konsekvenser. Avhandlingen har sin utgångspunkt i finsk lagstiftning men gör även jämförelser med motsvarande lagstiftning i några andra länder, bland annat Sverige, Norge och Danmark. Inledningsvis behandlas hur boende enligt nationell rätt och dubbelboende uppstår. Därefter analyseras hur dubbelboendekonflikter löses när skatteavtal har ingåtts mellan länder. Efter detta redogörs för de skattekonsekvenser dubbelboendesituationer leder till. Avslutningsvis presenterar författaren vissa reformförslag. Avhandlingen är den första i Finland på området dubbelboende och beskattning av fysiska personer. 

Annons
Annons