search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

 Beslut 2014

2. Advokat har genom att använda advokatbyråns e-post och sin advokattitel handlat inom ramen för advokatverksamheten. Advokaten borde inte i mail ha uttryckt sig på det sätt han gjort om anmälaren. Uttalande.

Bakgrund

X företräder Y i en uppkommen tvist gentemot dödsboet efter Z. Y och Z har tidigare varit sambor och dödsboet företräds nu av barnen B och A.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 30 april 2013, riktat anmärkningar mot A avseende att A uttalat sig i förklenande ordalag gentemot honom, haft en respektlös ton i sina brev och angett sig som advokat fast han uppträder som privatperson.

I anmälan anförs bl.a. följande. Det har varit en omfattande skriftväxling parterna emellan rörande dels en gemensam ägd fastighet, dels andra tillgångar. Under ärendets gång har han genom kontakter med en mäklare, C, tagit del av en skrivelse från A, där A uttalar sig i förklenande ordalag gentemot honom. A använder uttrycket ”kvacksalvare till advokat”, vilket han naturligtvis tagit väldigt illa vid sig av. Inte nog med att A har riktat dessa anklagelser mot honom utan A har även använt dessa förklenande ord gentemot en tredje person.

Det är alldeles uppenbart att detta beteende strider mot innehållet i de vägledande reglerna om god advokatsed eftersom A inte är saklig eller måttlig i sina uttalanden. Det kan inte heller vara fråga om en ren förlöpning utan detta uttalande är fullt medvetet.

Under den tidigare brevväxlingen har A:s ton i breven också varit väldigt respektlös och man har fått intrycket av att en advokat på landsbygden inte skulle veta lika mycket som en advokat i en storstad. Därtill har A också i all mailkontakt angivit sig såsom advokat, trots att han uppträder såsom privatperson.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 24 maj 2013, anfört följande.

Allmänna påståenden om att han varit respektlös i sin kommunikation mot X bestrids och kan överhuvudtaget inte bemötas då de inte har konkretiserats.

När det gäller hans mail till C anförs följande. Dödsboet efter Z (hans mor) anlitade C för att undersöka möjligheten att sälja dödsboets halva del av hans mors fastighet. Dödsbodelägare i dödsboet är han och hans syster. De skrev på ett uppdragsavtal med C som följer Mäklarsamfundets riktlinjer. Han och hans syster har alltså ett uppdragsavtal med C. Mailet ifråga angår endast detta uppdrag och skickades från honom till C. Att det skickades från hans jobbmail och därmed advokatbyråns mailadress var för övrigt en ren slump. Det kunde lika gärna ha gått från hans gmail-adress eller liknande. C har tystnadsplikt gentemot andra än sina respektive uppdragsgivare och han är ytterst förvånad att hon skickade mailet vidare.

Mailet var således aldrig menat för någon annan än C och han har inte lämnat sin tillåtelse till att C skulle skicka mailet vidare. I det avseendet har C brutit mot sin tystnadsplikt. Det är för övrigt först nu han förstår att C skickat mailet vidare till Y som i sin tur verkar ha vidarebefordrat det till X. C var dessutom mer än medveten om att dödsboet låg i tvist med Y och C:s agerande är därför än mer förvånande.

Sammanfattningsvis kan anföras att det aktuella mailet skickades av honom i egenskap av dödsbodelägare till dödsboets mäklare C som har tystnadsplikt. Syftet var definitivt inte att mailet skulle offentliggöras, eller skickas vidare till Y och än mindre till X. De regler som X hänvisar till i den praxis som finns avseende god advokatsed rör uttalanden som framställs just som ”uttalanden”; dvs. i korrespondens med en motpart och/eller i processföring vid domstol eller liknande, dvs. där uttalandena kan få uppmärksamhet och därmed förorsaka skada. I det aktuella fallet rör det sig om ett mail som har skickats av honom i en konfidentiell uppdragsrelation där han haft all anledning att anta att mailet inte skulle nå någon annan än den av dödsboet anlitade mäklaren C. Mailet har inte heller skickats i anledning av hans arbete eller titel som advokat.

Nämndens bedömning och beslut

Nämnden konstaterar inledningsvis att A har använt advokatbyråns e-post och sin advokattitel i kommunikationen med C. Hans handlande får därför anses ha skett inom ramen för advokatverksamheten.

A borde inte i mailet till C ha uttryckt sig på det sätt han gjort om X. Utöver detta uttalande föranleder anmälan inte någon åtgärd.

Annons
Annons