search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2013/1574 Betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38)

R-2013/1777 Betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62)

R-2013/1901 Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)

R-2013/1931 Rapporten Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (LM-rapport 2012:2)

R-2013/2012 Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

R-2013/2022 Promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

R-2013/2082 Promemorian Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

R-2013/2089 Promemorian Användningen av kreditbetyg i riskhantering (Ds 2013:76)

R-2013/2092 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

R-2013/2155 Promemorian En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)

R-2013/2211 Promemorian Kompletterande bestämmelser för AIF-förvaltare

R-2013/2263 Utkast till lagrådsremiss Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter

R-2013/2300 Europeiska kommissionens förslag till ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet 2011/96/EU

R-2014/0011 Promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

R-2014/0044 Utkast till lagrådsremiss Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande

Annons
Annons
Annons