search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Administrative law beyond the state : Nordic perspectives / Anna-Sara Lind & Jane Reichel, eds. (Liber. 363 s.)

Bergström, Carl Fredrik: Introduktion till EU-rätten / Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne (Studentlitteratur, 2014. 526 s.)

Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt (8 uppl. Norstedts juridik, 2014. 344 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 14)

Bruserud, Herman: Hardshipklausuler  (Oslo : Fagbokforlaget, 2010. 470 s.)

Bürgerliches Gesetzbuch / Palandt (73. Aufl / bearb. von Peter Bassenge. München : Beck, 2014.  3220 s. Beck’sche Kurz-Kommentare ; 7)

Christou, Richard: Drafting commercial agreements (5 ed. London : Sweet & Maxwell. 915 s. Commercial series)

Danhard, Erik: Konkursarbetsrätt : om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion (5 uppl. Jure. 590 s.)

Fahlbeck, Reinhold: Lagen om skydd för företagshemligheter : en kommentar och rättsöversikter (3 uppl. Norstedts juridik. 576 s. Norstedts gula bibliotek)

Gomard, Bernhard: Civilprocessen/Bernhard Gomard & Michael Kistrup (7 udg. København : Karnov Group. 1089 s.)

Heuman, Lars: God advokatsed : rättsbildning och disciplinnämndens motiveringar (Jure. 344 s.)

Hiltunen, Sari: Competition law in Finland/Sari Hiltunen, Petri Kuoppamäki, Anne Laine (4 uppl. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer. 194 s.)

Holmøy, Vera: Ekteskapsloven : og enkelte andre lover med kommentarer. Bd 1 / Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland (3. utg. Oslo : Gyldendal. 491 s.)

Karlsson, Leif: Patentlagen : kommentar till lagen som den lyder den 1 juli 2013 / Leif Karlsson, Ragnar Lundgren (Norstedts juridik. 166 s.)

Kaser, Max: Romersk privaträtt / Max Kaser & Rolf Knütel (Stockholm : Rättsgenetiska institutet. 2013. 354 s.)

Nørgaard, Irene: Arveret (6. udg. København : Jurist- og Økonomforbundet. 394 s.)

Persson Österman, Roger: Förhandsbesked i skattefrågor (Iustus. 231 s.)

Ramberg, Christina: Malmströms Civilrätt/reviderad av Christina Ramberg (23 uppl. Liber, 2014. 446 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan Ramberg och Johnny Herre (7 uppl. Norstedts juridik, 2014.273 s.)

Stavenow, Christoffer: Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling : juridik och praktik / Christoffer Stavenow, Lisa Sennström (Jure. 173 s.)

Wessman, Richard: Varumärkeslagen : en kommentar (Norstedts juridik, 2014. 227 s. Norstedts gula bibliotek)

Zacharias, Claude: 2011 års fastighetsmäklarlag : en kommentar : med tillbakablickar på dess föregångare från 1984 och 1995 (2 uppl. Lidingö : Zacharias advokatbyrå. 1020 s.)

Annons
Annons