search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förändrad syn på värdet av den personliga integriteten

Avhandling från Umeå universitet

Lagstiftarens syn på den personliga integriteten har urholkats när ny övervakningslagstiftning antagits under senare år, menar Markus Naarttijärvi som forskat om Säkerhetspolisens ökade rättsliga befogenheter till övervakning och avlyssning. Naarttijärvi, som disputerade den 6 december, har i sin avhandling studerat resonemangen bakom denna nya kategori av lagstiftning som tillåter bl.a. övervakning av elektronisk kommunikation utan att det finns någon brottsmisstanke. Han anser att det inte bara är rädslan för grov brottslighet som bidragit till denna utveckling utan även en förändrad syn på värdet av den personliga integriteten.

För din och andras säkerhet : konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel av Markus Naarttijärvi.

Annons
Annons