search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2014

1. Advokat har genom att dröja med att inkomma med yttrande försvårat Advokatsamfundets handläggning. Vidare har advokaten inte återkommit vid anmälarens kontaktförsök och inte hanterat kommunicering av dom. Erinran.

Bakgrund

A var utsedd till målsägandebiträde för X i ett mål vid tingsrätt där åtalet gällde bl.a. förberedelse till mord.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 22 januari 2013, riktat anmärkningar mot A avseende hur han skött uppdraget och anfört bl.a. följande.

A har inte skött sig professionellt. Måndagen den 17 december fick hon brev från tingsrätten om att rättegången skulle börja på tisdagen. Hon skulle inställa sig redan på onsdagen, och hon hade fått A utsedd till målsägarbiträde. Hon ringde själv till A måndag eftermiddag. Han sade att han skulle komma hem till henne senare på eftermiddagen/kvällen. Hon väntade, men ingen kom och ingen hörde av sig. Hon ringde till hans mobil, men fick inget svar.

På tisdagen ringde hon till åklagaren och bad denne framföra till A att hon ville ha kontakt. Då hörde han av sig till henne. På tisdagen kom han hem till henne framåt kvällen. De pratade och han visade de dokument han hade fått. Det är egentligen den enda kontakt hon haft med honom.

Under rättegångsdagarna pratade hon knappt med honom. Han hade inte tid. Sedan förhandlingarna avslutats den 21 december försökte hon ringa A på mobilen, men ingen svarade. Hon lämnade meddelande till hans kontor, och hon skickade SMS, men ingen svarade eller ringde upp.

A har inte gett henne stöd, hon har ju knappt haft kontakt med honom. Det fanns saker som hon ville diskutera innan dom fastställdes, men det gick inte då hon inte fick tag i honom.

Den 17 januari kom domen. A hörde inte av sig varken före eller efter. Hon fick av en annan målsägande reda på att tingsrätten ogillat åtalet. A borde informerat och pratat med henne om det.

Handläggningen

Den 31 januari 2013 tillskrev Advokatsamfundet A med begäran att denne senast den 14 februari skulle yttra sig över X:s anmälan. Då något yttrande inte inkom anmodades A i skrivelse av den 20 februari att snarast inkomma med yttrande. I skrivelse av den 28 februari anmodades A att omgående, dock senast den 7 mars 2013 inkomma med begärt yttrande, vid äventyr av att ärendet skulle avgöras.

Advokatens yttrande

I yttrande daterat den 17 oktober 2013 har A anfört bl.a. följande.

Inför huvudförhandlingen besökte han X i hennes hem då hon inte ville komma till hans kontor.

Inför och under huvudförhandlingen ägnade han stor del av tiden till att stötta henne.

Efter avslutad förhandling skulle dom meddelas efter viss tid och det var i juletid/nyårshelg. Då X förde talan utgick han från att hon skulle få del av domen genom tingsrättens försorg. Vid den tidpunkt som domen meddelades hade han semester och var bortrest några dagar. Han hade dock koll på fristen för ett överklagande m.m. Innan det blev aktuellt att diskutera denna fråga, vilket var kort tid efter att domen meddelades, hade X emellertid redan skrivit till tingsrätten och begärt att få byta målsägandebiträde. Han hade ingen erinran mot detta utan delgav det nya målsägandebiträdet den information som denne ville ha.

Såvitt känt fick X del av domslutet genom en annan målsägande som ringt tingsrätten samma dag som domen meddelades.

Det är beklagligt att X känner som hon uttrycker i sin skrivelse, men han bestrider bestämt att han agerat försumligt. X har inte lidit någon som helst rättsförlust. Hans fokus under rådande omständigheter var naturligtvis just detta.

Skälet till X:s missnöje torde stå att finna i det faktum att åtalet i den del som avsåg henne ogillades och därmed även hennes skadeståndsyrkande. Det kan noteras att X:s skadeståndsyrkande ogillades även av hovrätten, då med biträde av annat målsägandebiträde.

Nämndens bedömning och beslut

A har genom att dröja med att inkomma med begärt yttrande försvårat Advokatsamfundets handläggning. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

Av utredningen och anmälarens obestridda uppgifter framgår att A inte återkommit vid kontaktförsök och att han inte hanterat kommunicering av domen. Också härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder inte någon åtgärd.

Annons
Annons