search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skatteverket förlorar mot PWC

Förvaltningsrätten i Stockholm har genom en dom meddelad den 3 december underkänt Skatteverkets bedömning i fråga om marknadsvärdet på aktierna i PWC.

Att delägare i PWC har fått förvärva aktier i bolaget medför inte att PWC ska påföras arbetsgivaravgifter, enligt förvaltningsrättens dom.

Skatteverket hade påfört PWC arbetsgivaravgifter på grund av att delägare i PWC hade förvärvat aktier i bolaget till ett pris som enligt Skatteverkets uppfattning understeg marknadsvärdet och att PWC därmed hade utgivit avgiftspliktiga förmåner.

Domen bekräftar inte bara vad PWC utan även Advokatsamfundet har anfört när det gäller marknadsvärdet av aktier i delägarägda revisions- och advokatbolag.

Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att de restriktioner och skyldigheter som gäller för handel med och innehav av aktier i PWC medför att aktierna saknar en betydande del av de karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. Skatteverket har inte kunnat visa att marknadsvärdet av aktierna tydligt översteg 10 kr. Därför upphäver förvaltningsrätten Skatteverkets beslut om arbetsgivaravgift.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar:

– Utgången var väntad av dem som är insatta i frågan. Det är mycket glädjande och av stor betydelse för advokatbyråerna. Det undanröjer en stor osäkerhet som har rått vid antagande av nya delägare.

Anne Ramberg har i Advokaten och andra medier framfört kritik mot planerna på att ändra 3:12-reglerna och den dåliga rättssäkerheten på skatteområdet med ”allt från krånglig lagstiftning, bristande förutsebarhet, Skatteverkets dubbla roller, skatteprocessens utformning, skattedomstolarnas sammansättning till att Skatteverket inte tillämpar gällande lagstiftning”.

Hon skriver i Advokaten nr 1/2013 att ”utan lagstöd och med åsidosättande av allmänt vedertagna principer har Skatteverket beslutat att höja en ansedd revisionsbyrås underlag för arbetsgivaravgifter och att upptaxera delägarna för inkomst av tjänst” och att ”Besluten går på tvärs med lagstiftarens intentioner att stimulera företagande och sysselsättning i fåmansföretag som de kommit till uttryck i de så kallade 3:12-reglerna”.

Annons
Annons