search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2013/1142 Promemorian Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m. (Ds 2013:41)

R-2013/1754 Domstolsverkets promemoria med förslag till inrättande av försöksverksamhet med extern adjunktion vid tingsrätt och förvaltningsrätt

R-2013/1810 Promemorian Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (Ds 2013:62)

R-2013/1832 Promemorian Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63)

R-2013/1834 Promemorian En enklare detaljplaneprocess

R-2013/1893 Promemorian Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

R-2013/1924 Promemorian Vem ska göra vad?– Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

R-2013/1925 Promemorian Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m. (Ds 2013:65)

R-2013/1927 Skatteverkets promemoria Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar

R-2013/1928 Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning

R-2013/1929 Promemorian Hushållning med havsområden

R-2013/1941 Promemorian Förändrad instansordning för va-målen

R-2013/1991 Promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

R-2013/1994 Promemorian Säkerheter vid clearing hos central motpart (Ds 2013:68)

R-2013/2021 Promemorian Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap

R-2013/2031 Promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

R-2013/2083 Promemorian Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv (Ds 2013:71)

R-2013/2087 Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69)

R-2013/2088 Betänkandet Ersättning vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)

R-2013/2111 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter

Annons
Annons