search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

HFD prövar ännu ett dubbelbestraffningsfall

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd i frågan om dubbelbestraffning vid skattetillägg. Det är en dom från Kammarrätten i Stockholm den 6 mars 2013 i tre skattemål (4855-11, 4856-11 och 7420-11) som nu ska prövas. Den fråga i målen som har lett till att HFD har meddelat prövningstillstånd är om ett åtal för skattebrott och försvårande av skattekontroll hindrar att skattetillägg tas ut.

Förvaltningsrätten hade undanröjt vissa påförda skattetillägg med hänvisning till förbudet mot dubbelbestraffning i Europakonventionen och Europadomstolens praxis. Men kammarrätten fann, mot bakgrund av de avgöranden av HD och HFD som förelåg vid tiden för kammarrättens dom, att förbudet mot dubbelbestraffning enligt konventionen inte medförde att de skattetilläggen skulle undanröjas. Därför upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom i fråga om skattetilläggen.

Så vill poliserna klara upp fler brott

Bättre inledande utredningsinsatser och tydligare prioritering kan leda till att personuppklaringen av mängdbrott ökar. Det framkommer i rapporten ”Polisers syn på utredning av mängdbrott”. Sedan regeringens satsning på 20 000 poliser som inleddes år 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten ökat. Det som däremot inte förbättrats är andelen personuppklarade mängdbrott. Därför har Brå gjort den här studien där drygt 1 000 polisanställda har kontaktats. Bland annat har 656 poliser i fyra län svarat på en enkät om vad de ser som problem och möjligheter när det gäller att öka personuppklaringen.

Advokaterna i kokainmålet får högre ersättning

Tingsrätten prutade på de åtta advokaternas ersättningar i det så kallade kokainmålet, saken överklagades och nu ger hovrätten dem rätt till betydligt mer pengar. De offentliga försvararna yrkade att hovrätten ger dem rätt till ersättning i enlighet med vad de begärde vid tingsrätten. De gjorde gällande att respektive ersättningsanspråk är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Hovrätten gick inte på tingsrättens linje, utan gav advokaterna i de flesta fall rätt till den ersättning som de hade begärt.

Kostnadsanspråken har sin grund i ett synnerligen omfattande brottmål, skriver hovrätten.

Rakelkonferens 2014

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda bjuder in kvinnliga jurister till 2014 års Rakelkonferens som äger rum den 8 april på Grand Hôtel i Stockholm. Rakelkonferensen som är den åttonde i ordningen arrangeras i syfte att ge deltagarna inspiration, information och tillfälle att träffa ett stort antal jurister från hela rättsväsendet. Konferensen riktar sig till advokater och biträdande jurister samt jurister och övriga inbjudna via Hilda.

Svensk Juriststämma 2014

Svensk Juriststämma 2014 äger rum den 12 och 13 februari på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Advokatsamfundet medverkar som en av programproducenterna vid den elfte stämman som VJS, vidareutbildning för jurister, arrangerar. Cirka 45 seminarier och debatter ingår i programmet, som finns i sin helhet på http://www.vjs.se/juriststamma_2014/.

Kritik mot förslag om skattebrottsbekämpning

Skatteverkets förslag till lagändringar för att underlätta myndighetens brottsbekämpning kan hota den personliga integriteten och får därför kritik av Datainspektionen.

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka lagändringar som behövs för att ”underlätta ett modernt och effektivt brottsbekämpande arbete”. Datainspektionen har granskat Skatteverkets förslag och riktar kritik mot det, främst för att det inte innehåller en tillräckligt grundlig analys som motiverar de föreslagna lagändringarna.

Höjda brottsskadeersättningar

Brottsoffermyndigheten fortsätter att höja brottsskadeersättningen för kränkning vid vissa typer av brott. Nämnden för brottsskadeersättning beslutade den 25 november att höja schablonersättningen för kränkning vid mordförsök som inte har orsakat någon eller lindrig fysisk skada. Det nya ersättningsbeloppet är 100 000 kr mot tidigare 75 000 kr. I juni höjde nämnden schablonersättningen för kränkning vid mordförsök med allvarliga fysiska skador från 100 000 kr till 125 000 kr. Nämnden beslutade också att ersättning för kränkning vid våldtäkt som har bedömts som mindre grov normalt ska lämnas med 75 000 kr.

JO kritiserar fängelse för posthantering

JO riktar kritik mot fängelset Saltviksanstalten utanför Härnösand för anstaltens hantering av domar från förvaltningsrätten och annan myndighetspost som hade skickats till en fånge på anstalten. Den intagne fick visserligen läsa myndighetsposten i ett avskilt utrymme, men hade inte tillgång till den när han var inlåst.

Vid ett tillfälle tog kriminalvårdspersonalen ifrån den intagne en dom från förvaltningsrätten när han var i färd med att skriva av delar av domskälen, i syfte att ”förhindra ett kringgående av innehavsprövningen”.

Bedrägerier – ny vardagsbrottslighet

Bil- och cykelstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Det visar en kortanalys från Brottsförebyggande rådet (Brå). På en övergripande nivå kan man tala om en förskjutning från stöldbrott till bedrägeribrott. Den ökade internetanvändningen och den tekniska utvecklingen har bidragit till att allt fler typer av bedrägeri kan begås. Den medför också att brott kan begås mot ett stort antal personer samtidigt.

Skärp straffet för grovt vapenbrott

Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet får tilläggsdirektivet att överväga och föreslå strängare straff för grovt vapenbrott. Enligt direktivet ska utredningen föreslå åtgärder som krävs för att höja straffminimum för grovt vapenbrott till fängelse i ett år och införa en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott.

– Det här uppdraget utgör ett led i regeringens arbete mot den ökade beväpningen och användningen av skjutvapen inom kriminella kretsar, säger Beatrice Ask.

Enligt regeringens uppfattning speglar det nuvarande minimistraffet för grovt vapenbrott om fängelse i sex månader inte på ett tillfredsställande sätt allvaret i det grova vapenbrottet.

Samhällets informationssäkerhet ska utredas

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska föreslå en strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system. Erik Wennerström, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet, har utsetts till utredare av uppdraget, som ska redovisas den 1 december 2014.

– För att Sverige ska kunna dra full nytta av digitaliseringens möjligheter måste vi som medborgare och företagare kunna lita på våra it-system. Den här utredningen utgör en viktig pusselbit för att stärka integriteten hos medborgarna, men också för att stärka vår innovationskraft och tillväxt, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Ekots lördagsintervju

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var gäst i Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio P1 den 7 december. Anne Ramberg talade om FRA:s avlyssning och dess samarbete med USA:s underrättelsetjänst. Hon diskuterade också rättsprocessen kring Thomas Quick bland annat ur advokatetiskt perspektiv.

Annons
Annons