search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Straffrättens karta och landskap : uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi
Författare: Claes Lernestedt
Förlag: Norstedts juridik

Volymen innehåller arton tidigare publicerade uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Många olika områden berörs, bland annat straffrätt och psykisk störning, nödvärnsexcess, sexualbrott, medverkan till brott, straffvärdebestämning vid fleras deltagande vid brott, barn som bevittnar våld och brottsofferfrågor. I ett inledande kapitel lyfter författaren fram vissa mer övergripande teman som förenar och återkommer i uppsatserna.Uppsatserna är tidigare publicerade under perioden 2000–2011.

Titel: Guide till kommersiell tvistlösning : tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
Författare: Robin Oldenstam et al.
Förlag: Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Nya avhandlingar

Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag : köp, pant, hyra och jordabalkens gränser av Elisabeth Ahlinder. Stockholms universitet (Jure)

Säkerhet i fast egendom uppnås traditionellt genom upplåtelse av panträtt enligt reglerna i 6 kap. JB. Avseende kommersiell fastighetsfinansiering används även andra finansieringsformer som alternativ eller komplement till panträtt, som exempelvis fastighetsobligationer, fastighetsleasing och mezzaninelån. Avhandlingen behandlar och analyserar dessa alternativa finansieringsformer och -tekniker och ser hur de överensstämmer med bestämmelserna i JB samt ger förslag på vissa förändringar av bestämmelser i balken som skulle kunna genomföras för att reducera några av de problem och oklarheter som påvisas.

Making EU legislation in the area of criminal law: a Swedish perspective av Anna Wetter, Uppsala universitet. Disputation den 23 november 2013.

I en avhandling från november 2013 diskuterar Anna Wetter hur den svenska straffrätten utmanas av framväxten av en gemensam EU-straffrätt och tar bland annat upp den kritik som ofta riktas mot EU-straffrätten. Hon analyserar EU:s lagstiftningsprocess och närstuderar hur två viktiga straffrättsprinciper, gemensamma för EU:s medlemsländer –  principen om ultima ratio och straffrättslig proportionalitet – beaktas i EU-lagstiftningen.

Annons
Annons