search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagändring föreslås om egenmäktighet med barn

Regeringen överlämnade den 9 januari en remiss till Lagrådet om att utvidga straffansvaret för egenmäktighet med barn. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

I lagrådsremissen föreslås att straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas till att omfatta både olovliga bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn.

Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande till Fridskränkningsutredningens förslag: ”Advokatsamfundet delar utredningens förslag, då resultatet av att bortföra eller kvarhålla ett barn kan leda till samma problem för barnet. Under nuvarande lagstiftning och praxis har det inte varit möjligt att lagföra ett kvarhållande av ett barn under gemensam vårdnad, vid exempelvis ett umgänge utomlands. Förslaget kommer förhoppningsvis att förhindra att barn kvarhålls vid umgänge utom riket.”

Annons
Annons