search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag om ny patent- och marknadsdomstol

I en promemoria föreslår regeringen att prövningar av immaterial-, konkurrens- och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden ska samlas i en särskild domstol.

I promemorian som nu skickats ut på remiss föreslås att prövningen av dessa mål och ärenden koncentreras och blir mer enhetlig. Det föreslås bland annat att domstolsprövningen sker samlat i en särskild domstol i första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och en särskild domstol i andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen).

Justitiedepartementet skriver att ”immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga frågor är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Det är viktigt att det finns moderna och tydliga regler på området, men också tillgång till en rättssäker och effektiv domstolsprövning”.

I dag är domstolsprövningen utspridd på flera olika domstolar. I promemorian föreslås vidare en ny lag om patent- och marknadsdomstolar bland annat med regler om tillämplig processlag, domstolarnas sammansättning och förfarandet.

– Vi vill göra processerna mer överblickbara och öka möjligheterna för dem som arbetar med målen att specialisera sig, säger justitieminister Beatrice Ask.

I promemorian föreslås att den nya domstolsordningen ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Annons
Annons