search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Årets svensk 2013 – med fokus på individens rätt

Månadens advokat Gunnar Strömmer

Gunnar Strömmer, advokat på Gernandt & Danielsson, utsågs till årets svensk 2013 av tidskriften Fokus med motiveringen: ”Med Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer skapat ett kraftfullt skydd för människor som hamnar i tvist med stat, kommuner och myndigheter. Med ett konsekvent fokus på individens rätt har han stärkt rättsmedvetandet i hela landet.”

Gunnar Strömmer är grundare av Centrum för rättvisa och var chef från 2002 till 2011 då han efterträddes av Clarence Crafoord. Han ingår fortfarande i centrets styrelse.

Vad är det viktigaste du och Centrum för rättvisa har åstadkommit?

– Det viktigaste jag gjorde var att åka till Amerika, att arbeta i en liknande verksamhet och att hitta en svensk modell för att hjälpa människor med juridiska verktyg här hemma. Centrum för rättvisas viktigaste bidrag – och i den delen är väldigt många delaktiga – är att vi bestämde oss för ett enkelt grunduppdrag:

  1. Granska missförhållanden av olika slag.
  2. Informera människor om deras rättigheter.
  3. Erbjuda vår hjälp för dem som också vill ta saken från ord till handling och faktiskt få ett övertramp prövat.

Centrum för rättvisa har haft framgång i 90 procent av sina fall. Hur har ni lyckats så bra?

– En förklaring är timingen. Vi har lyckats lyfta upp frågor som tidigare inte har varit rättsligt prövade i ett läge när det har funnits juridiska förutsättningar att vinna. Och vi jobbar mycket hårt som ombud. En viktig faktor var samarbetet mellan mig och Clarence Crafoord. Clarence var den skicklige juristen som var inställd på en traditionell advokatbana. Han hade en processerfarenhet som jag saknade. Vi hittade ett sätt att driva processer och en ambitionsnivå som kom att betala sig. Det visade sig vara en väldigt lycklig kombination av erfarenheter och kompetenser.

Har du något råd till andra som skulle vilja arbeta med att ta till vara människors rättigheter med juridiken som verktyg?

– 1. Var principiell i urvalet av fall. Centrum för rättvisa har haft en grundläggande princip: att stå upp för individens fri- och rättigheter.

2. Var obrottsligt lojal mot klienten och klientens intressen. De långsiktiga opinionsmålen får inte påverka hur man driver processen.

3. Skaffa en så oberoende finansiering som det bara går.

Vad är det viktigaste du har lärt dig under de tio åren?

– För att vara ett bra ombud måste man ha ett genuint intresse för klienterna och för vad som är deras drivkrafter. Företräder man människor måste man ha ett människointresse. Centrum för rättvisa har sagt att vi ska vara bäst på juridiken, men vi har också haft som mantra att det gäller att gå till botten med vad som faktiskt har hänt i fallen.

Hur ser engagemanget för rättighetsfrågor ut bland advokater i Sverige i dag?

– Jag upplever att det är en positiv förändring på gång, som drivs av en rad olika faktorer. En faktor är att juridiken har tagit en mycket bredare plats i samhället än tidigare, framför allt genom EU-inträdet, och att juristerna och även advokaterna har dragits in i samhällslivet bredare än tidigare. En annan faktor är att det finns en drivkraft underifrån. De unga jurister som har gått på Centrum för rättvisas sommarinternat finns i stor utsträckning på de affärsjuridiska byråerna. Det skapar en efterfrågan på att utöver arbetet i den affärsjuridiska vardagen också kunna bidra med bredare insatser.

Har du nytta av dina erfarenheter från Centrum för rättvisa i ditt arbete som advokat på en affärsjuridisk byrå?

– Det finns påfallande ofta rättssäkerhetsfrågor också inom affärsjuridiken, inte minst i olika tillsyns- och tillståndsärenden, men också i andra tvister med myndigheter. Och närbesläktade etiska frågor som CSR eller hantering av mut- och korruptionsrisker blir allt viktigare i näringslivet.

Magnus Andersson