search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2013: Färre anmälningar mot advokater

Antalet anmälningar mot advokater minskar, trots att antalet advokater ökar kraftigt. Den långsiktiga trenden bekräftas åter av statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2013.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 497 anmälningar mot advokater under 2013. Det är 70 färre än under 2012. Antalet disciplinanmälningar har sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 20 disciplinärenden på eget initiativ 2013.

Totalt 749 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2013. Det är 197 fler än året före. De flesta av ärendena, 588 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna överlämnade 110 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Av de 161 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde ledde 104 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall blev påföljden för advokaten en erinran, som disciplinnämnden delade ut i 76 fall. Men 19 advokater fick varningar och 8 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur Advokatsamfundet. Uteslutningsärendet gällde brott mot restriktioner vid häktning och lämnande av uppgifter från förundersökning.

Den långsiktiga trenden är att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 497 anmälningar under 2013. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 18 procent, trots att advokaterna har blivit 44 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 248 advokater år 2013.

– Statistiken visar tydligt att tendensen med ett minskat antal anmälningar är stabil. Detta avspeglar Advokatsamfundets långsiktiga satsning på advokatetik och är ett tecken på att den svenska advokatkåren håller en mycket hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Annons
Annons