search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2013/1023 Betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)

R-2013/1627 Promemorian Skärpt straff för mord (Ds 2013:55)

R-2013/1691 samt
R-2013/1805 Betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt betänkandet Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67)

R-2013/1726 Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63)

R-2013/1731 Promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

R-2013/1733 Betänkandet Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65)

R-2013/1739 Departementspromemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)

R-2013/1833 Förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

R-2013/1869 Promemorian Möjligheten att säkra egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism

R-2013/1891 Svensk översättning av förordning om referensvärden

R-2013/1892 Förslag till ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

R-2013/1926 Promemorian Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26) (reviderad)

R-2013/1930 Promemorian Domsmeddelande

Annons
Annons