search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Överklaga utan instruktion

Advokat Ulf Bergquist reflekterar över olika delfrågor som hör samman med den ”överklagandeplikt” som disciplinnämnden fann att det förelåg i ett avgörande nyligen.

I nummer 7 av tidskriften Advokaten redogjordes för ett intressant disciplinärende, där en advokat inte överklagat ett beslut som gått hans klient emot. Bakgrunden var att advokaten försökt att förvissa sig om huruvida klienten önskade överklaga beslutet, men inte lyckats nå klienten. Frågan uppstod då om han, utan instruktioner från klienten, ändå var skyldig att överklaga. Disciplinnämnden var delad i bedömningen. Majoriteten ansåg dock att det ålegat advokaten att överklaga. I beslutet anges att bedömningen avser ”ifrågavarande typ av uppdrag” (migrationsärende).

Jag skulle vara intresserad av en debatt om huruvida bedömningen kan vidgas även till andra typer av uppdrag, till exempel en internationell arvstvist, där det ibland kan vara svårt att få instruktioner av en klient boende i utlandet.

För en överklagandeplikt talar å ena sidan att klienten annars kan riskera en rättsförlust.

Å andra sidan kan en advokat, som överklagat utan instruktion, hamna i besvärliga situationer om han även fortsättningsvis, efter att överklagandet är inlämnat, inte lyckas få instruktioner av sin klient.

1. Skall advokaten på eget bevåg efter viss tid återkalla överklagandet?

2. Kan advokaten utsätta viss tid (t ex en månad) inom vilken klienten skall ge instruktioner, vid äventyr att han annars återkallar överklagandet?

3. Måste ett sådant ”föreläggande” delges klienten?

4. Om advokaten inte på eget bevåg kan återkalla överklagandet, skall han då utan instruktioner genomföra en huvudförhandling i hovrätten?

5. Om även hovrättsbeslutet går klienten emot, är advokaten då skyldig att utan instruktion även överklaga till HD?

6. Kan klienten debiteras för advokatens arbete i hovrätten/HD, trots att advokaten agerat utan instruktion?

7. Vem skall ansvara för motpartens rättegångskostnader (klienten eller advokaten), om även beslutet/en i hovrätten/HD går klienten emot?

Annons
Annons