search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Miljön påverkar könsskillnader i risktagande

Anna Dreber Almenbergs studier visar att mäns och kvinnors risktagande och hur tävlingsinriktade de är inte bara påverkas av biologiska faktorer utan också av miljön.

– Kvinnor deltar i snitt mindre på finansiella marknader och tar mindre risk i sina portföljer. Nationalekonomer tycker detta är problematiskt och undrar vad denna skillnad beror på, sa Anna Dreber Almenberg, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, när hon den 14 november talade om skillnader i ekonomiskt risktagande på ett Advokat i framtiden-seminarium.

Hon forskar främst inom området beteendeekonomi, som kombinerar nationalekonomi med bland annat psykologi. Hennes forskning handlar om att öka kunskapen om hur ekonomiskt beslutsfattande går till. Hon försöker bland annat förstå vad som gör samma individ risktagande den ena stunden och rädd för att ta risker den andra, eller osjälvisk i vissa sammanhang och självisk i andra. Syftet är att utveckla de befintliga nationalekonomiska modellerna.

Anna Dreber Almenberg har bland annat tittat på hur hormoner påverkar ekonomiskt beslutsfattande. Resultaten tyder bland annat på att det ibland finns ett positivt samband mellan testosteron och ekonomiskt risktagande hos män. Anna har i stor utsträckning samarbetat tvärvetenskapligt med psykologer, biologer, medicinare och spelteoretiker och har publicerat sin forskning i de allra främsta vetenskapliga tidskrifterna, såsom American Economic Review, Nature, Science och PNAS.

– Nationalekonomerna är alltmer intresserade av att försöka förstå om kvinnor och män har olika preferenser och om det kan förklara varför de gör olika val som leder till olika utfall, sa Anna Dreber Almenberg, som beskrev en rad jämförande studier som hon och hennes kolleger har gjort.

Om det finns skillnader i ekonomiska preferenser är det intressant att veta om det beror på sociala faktorer som stereotyper och normer eller biologiska faktorer som testosteron- eller dopaminnivåer.

– Studier visar att män är mer risktagande än kvinnor och det stämmer överens med vad vi ser på de finansiella marknaderna, men det finns intressanta undantag där man inte ser någon könsskillnad. När man jämför pojkar och flickor som går i blandade skolor med flickor som går i enkönade skolor så ser man att flickorna där är lika risktagande som pojkarna i blandade skolor. Det skulle kunna tyda på att det är normer som påverkar deras risktagande. Men det beror på hur slumpvis man tror att det är att en viss person går i en blandad eller samkönad skola. 

Anna Dreber Almenberg berättade att hon och hennes kolleger har jämfört studier av pojkar och flickor i olika länder för att se om det finns nationella skillnader när det gäller risktagande och hur dessa skillnader överensstämmer med hur jämställda länderna är.

– I Colombia är pojkar mer risktagande än flickor, även så i Sverige, men i Colombia är gapet mellan pojkar och flickor större. Det kan tyda på att det finns något i Sverige, som är ett väldigt jämställt land, som gör att könsskillnaden är mindre.

Anna Dreber Almenberg tog också upp sina studier av skillnaderna mellan hur tävlingsinriktade män respektive kvinnor är. Hon berättade om en studie i Israel där nio- och tioåriga pojkar och flickor fick springa en och en och då presterade lika bra, men när de tävlade sprang bara pojkarna snabbare.

För att kolla om resultatet överensstämmer med Sverige gjorde hon och hennes kolleger om försöket här, men lät barnen springa, hoppa rep och dansa modern dans. Resultatet visade att i Sverige till skillnad från Israel så är det ingen könsskillnad i tävlingsinriktan i någon av aktiviteterna. Slutsatsen blev att det kan bero på att kultur och miljö spelar roll för att förklara könsskillnader.

Annons
Annons