search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Juridisk metodlära
Författare: Fredric Korling, Mauro Zamboni, red.
Förlag: Studentlitteratur

Det finns många olika metoder som jurister kan tillämpa för att lösa rättsliga problem men det har hittills saknats en samlad framställning av dessa. Nu finns en ny bok som ger en grundläggande presentation av de mest relevanta och aktuella teorierna/metoderna och visar hur dessa kan användas praktiskt för att få olika perspektiv på juridiska frågeställningar. Boken presenterar 14 metoder, skrivna av några av de främsta svenska representanterna för respektive metod, såsom rättsdogmatisk metod, rättspositivism, naturrätt, komparativ metod, rättsekonomi, rättssociologi och genusrättsvetenskap. 

Titel: Bevisrätt C : bevisvärdering
Författare: Roberth Nordh
Förlag: Iustus

Detta är den tredje och avslutande delen om bevisrätt. Boken behandlar bevisvärdering utifrån ett praktiskt perspektiv. Första delen i serien (Bevisrätt A) tar upp allmänna bevisfrågor och del två (Bevisrätt B) behandlar frågor kring bevisbörda och beviskrav i brottmål och tvistemål.  Boken är den åttonde delen i serien ”Praktisk process” som går igenom centrala områden inom processrätten.

Nya avhandlingar

Surrogacy arrangements and legal parenthood  : Swedish law in a comparative context av Jane Stoll, Uppsala universitet.

Flera länder har under senare år reglerat surrogatmoderskap på olika sätt men i Sverige finns ingen lagreglering som tillåter eller förbjuder detta. Jane Stoll undersöker de juridiska aspekterna kring surrogatarrangemang, vilka problem som kan uppstå och ger förslag på lösningar när det gäller fastställandet av det rättsliga föräldraskapet. Vidare beskrivs hur några andra länder (England, Wales, Israel) reglerat motsvarande frågor. Avhandlingens utgångspunkt är att det bästa för barnet är att ha rättsliga föräldrar vid födseln, något som måste prioriteras framför de blivande föräldrarnas önskan av att bli föräldrar.

Religionsfrihetens rättsliga ramar av Victoria Enkvist, Iustus

Religions- och trosfrihet räknas som en av de mänskliga rättigheterna och finns bland annat uttryckt i regeringsformen och Europakonventionen. Avhandlingen utgår från dessa regleringar och undersöker bland annat hur begreppet har utformats i lag och beskrivits i förarbeten och doktrin, men belyser även hur begreppet har tolkats och tillämpats praktiskt genom att undersöka tre olika konkreta exempel: religiöst motiverad slakt, religiöst motiverad omskärelse och religiösa symboler i det offentliga rummet. En annan fråga som avhandlingen belyser är hur de två religionsfrihetsregleringarna förhåller dig till varandra.

En av slutsatserna är att en ändring av den svenska grundlagsbestämmelsen från en absolut till en relativ rättighet skulle kunna innebära en förstärkning av religions­friheten.

Avräkningsmetoden : en skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning av Martin Berglund, Iustus

Det finns olika förfaringssätt för att lindra eller undanröja internationell dubbelbeskattning. Den vanligaste metoden i svensk skatterätt är avräkningsmetoden, som innebär att den utländska statens skatt i en dubbelbeskattningssituation får användas i Sverige som en skattereduktion. Framställningen syftar till att uppnå en förståelse av metoden som helhet och utgör den första omfattande studien av avräkningsmetoden i svensk skatterätt.

Annons
Annons