search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kronofogden kan få huvudansvaret för att handlägga konkurser

Handläggningen av konkurser kan göras mer effektiv genom att domstolarna lämnar över vissa delar av handläggningen till andra. Det menar Domstolsverket och Kronofogden i en rapport som de har lämnat till regeringen.

I rapporten ”En mer rationell konkurshantering” föreslår Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten att domstolens roll i konkurser ska renodlas. Rapporten föreslår att domstolen ska fatta beslut om konkurs, utse konkursförvaltare och fatta beslut i tvistiga frågor och om användning av tvångsmedel. Kronofogden och konkursförvaltaren ska ta över andra delar av handläggningen, som domstolen ansvarar för i dag.

Domstolsverket och Kronofogdemyndighetens verksamhetsgren för tillsyn i konkurser (TSM) har utrett den nuvarande hanteringen av konkurser gemensamt. I rapporten lämnar de förslag på hur hanteringen kan göras effektivare. I dag är det domstolen som har huvudansvaret för konkurs­ärendet och som fattar alla beslut i det. Konkursförvaltaren har hand om konkursboet och förvaltningen av det, och är den som i första hand har till uppgift att förvandla konkursboets egendom till pengar. Kronofogden sköter tillsynen över konkursboets förvaltning. 

Förslagen i rapporten innebär:

  • Kronofogden får huvudansvaret för handläggningen av konkursärendet. I de flesta fall är det kronofogden som ska fatta beslut om bland annat arvoden och utdelningsförslag. Bara om tvister uppstår, eller om kronofogden inte tänker fatta ett positivt beslut, ska domstolen avgöra frågan. Kronofogden ska också avsluta konkursen.
  • Domstolen ska även i framtiden besluta om konkurs och utse konkursförvaltare. Domstolen ska också besluta om eventuella tvångsåtgärder (som hämtning och häktning). Domstolen ska avgöra tvistiga och kontroversiella frågor under handläggningen och i samband med att konkursen avslutas.
  • Konkursförvaltarna ska som huvudregel hålla bouppteckningssammanträde. Där intygar den person som har försatts i konkurs att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga. Konkursförvaltarna ska också ha huvudansvaret för bevaknings- och anmärkningsförfarandet.

Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten menar i rapporten att förslagen kan ge en snabbare hantering av konkurserna. Förslagen innebär också att onödigt dubbelarbete kan undvikas och att samhällets kostnader kan minska.

Annons
Annons