search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

JK ska värna förtroendet för advokatväsendet

Justitiekanslern ska, utöver alla sina andra uppgifter, också bedriva tillsyn över advokaterna.

I praktiken är det dock ovanligt att JK finner skäl att invända mot samfundets egen disciplinära verksamhet.

Justitiekanslerns tillsyn över advokaterna regleras i 8 kap. rättegångsbalken och i Advokatsamfundets stadgar. JK följer disciplinnämndens verksamhet och kan överklaga nämndens beslut till Högsta domstolen. Hon kan också initiera ärenden hos disciplinnämnden.

JK ingriper dock mycket sällan mot advokater eller disciplinnämnden. Under 2012 initierade JK två ärenden, och överklagade lika många.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är positiv till JK:s tillsyn.

– Vi tycker det är mycket bra att det är JK som utövar tillsyn över Advokatsamfundets disciplinära verksamhet. Det ger ökad legitimitet åt våra beslut och bidrar till att förtroendet för vår tillsyn upprätthålls. Denna kontroll är tillsammans med HD:s prövning av styrelsens avslag på inträdesansökningar och disciplinnämndens beslut i uteslutningsärenden viktiga beståndsdelar för att understryka advokatens roll i rättssamhället, säger hon.

Nuvarande och tidigare JK-ar om tillsynen över advokaterna:

– Den kan beskrivas som en form av extraordinär tillsyn, inte i första hand för att peka på fel, utan för att garantera kvaliteten i samfundets disciplinverksamhet. Tillsynen sker i praktiken genom att JK läser alla protokoll från prövningsavdelningar och disciplinnämnd, tar del av klagomål från enskilda och upprätthåller en dialog med samfundet om olika advokatetiska frågor.  Om tillsynen är en fråga för JK kan naturligtvis diskuteras. Fyller den exempelvis någon funktion som garant för kvalitet? Skärper sig disciplinnämnden för att man vet att JK granskar protokollen? Jag kan inte på rak arm komma på någon annan instans som skulle kunna ta över granskningen. Och den omständigheten att advokaterna har ett eget kapitel i rättegångsbalken och att Advokatsamfundets stadgar fastställs av regeringen gör att det framstår som naturligt att ett statligt organ har ett överinseende. Men det är klart att man skulle kunna inrätta en fristående överklagandenämnd.
JK Anna Skarhed

– Jag som JK behövde inte lägga ner mycket tid på advokaterna. Men genom att sköta granskningen så att man ser till att det kan fortsätta fungera bra och att det finns anledning för samhället att hysa tilltro och förtroende för tillsynen av advokaterna. JK spelar en roll som en slags garant för att det funkar bra.
Göran Lambertz

– När jag slutade som JK uttalade jag att advokattillsynen var en uppgift för mycket och inte borde ligga på JK. Detta byggde på mina egna erfarenheter av tillsynen. Jag gillade inte heller att det ens i teorin skulle kunna sägas att JK i ett och samma mål kunde utöva tillsyn över domstolarna, själv processa i domstol och då också ha tillsyn över en advokat som sin motparts ombud. Men det har blivit som det har blivit, och mina efterträdare har inte ifrågasatt ordningen. Så då får vi leva med det och i realiteten undviker JK förstås att ge sig in i tillsynsuppgifter i sådana situationer.
Johan Hirschfeldt

Annons
Annons