search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta om Justitiekanslern

Justitiekanslerns uppgifter har skiftat genom århundradena.

I dag har JK dessa uppgifter:

• Tillsyn över myndigheterna och domstolarna.

JK:s tillsyn bedrivs parallellt med JO:s. Sedan 1998 ska dock JK främst ägna sig åt övergripande tillsyn inriktad på att hitta systemfel i den offentliga verksamheten. JK kan trots det välja att agera utifrån enskilda anmälningar. 

• Att vara statens ombud i rättegångar, bland annat om skadestånd.

• Skadereglering.

JK kan på frivillig väg reglera skadestånd till personer som drabbats av felaktiga myndighetsbeslut eller suttit felaktigt frihetsberövade.

• Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott.

JK har ensamrätt på att väcka åtal i tryck- och yttrandefrihetsmål. Dessutom har JK också andra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om meddelarfriheten och anonymitetsskyddet för uppgiftslämnare till massmedierna och att beivra överträdelser av dessa regler.

• Att agera som regeringens rådgivare.

Regeringen kan välja att ge JK utredningsuppdrag. JK svarar också på ett stort antal remisser.

• Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet.

• Integritetsskydd.

JK hade fram till den 30 juni 2013 rätt att överklaga beslut om kameraövervakning. Uppgiften togs den 1 juli över av Datainspektionen. JK har fortfarande överklaganderätt för beslut som fattades före detta datum.

• Tillsyn över rättshjälpen.

JK ansvarar sedan 2005 för att granska advokaters och andra offentliga biträdens kostnadsräkningar och se till att de är rimliga.

Skadestånd störst

Under 2012 hanterade JK totalt ungefär 8 900 ärenden. Av dessa avsåg ungefär 2 850 skadestånd, 2 750 rättshjälp, 1 400 kameraövervakning, 1 150 tillsyn och 400 tryck- och yttrandefrihet.

Antalet JK-ärenden har ökat under de senaste åren. Huvuddelen av ökningen består av rättshjälpsärenden. Även ärendena om skadestånd för frihetsberövande har ökat, medan övriga ärendeslag minskat i omfattning.

Mest jurister

Justitiekanslern har i dag omkring 30 anställda varav 25 är jurister. Myndighetschefen, JK, är precis som domare fullmaktsanställd. Det innebär ett mycket starkt anställningsskydd, något som ska garantera JK:s oberoende ställning. Regeringen kan alltså inte sparka en JK för att hon eller han har fel åsikter eller ägnar sig åt, i regeringens tycke, fel saker.

Myndighetens verksamhet styrs främst av lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn, förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern samt förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

Lagändring på gång

En planerad lagändring kan öppna för ett större antal åtal i tryck- och yttrandefrihetsbrott för JK, sedan regeringen aviserade planer på att avskaffa kravet på särskilda skäl för att väcka åtal i dessa mål. Förslaget kommer ursprungligen från Yttrandefrihetskommittén.

I en lagrådsremiss i slutet av september föreslog regeringen att kravet på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal ska tas bort. I november gick regeringen vidare med förslaget i propositionen 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område. Syftet är just att JK och allmänna åklagare i högre grad ska kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på Internet.

Annons
Annons