search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2013.

5. Mot bakgrund av tidigare försvararuppdrag som kollega haft, som avsett just den typ av brottslighet som en konkursförvaltare har att utreda, borde advokat inte ha åtagit sig uppdrag som konkursförvaltare för samma klients bolag. Erinran.

Bakgrund

X var styrelseledamot i, och har ägt och drivit, Bolaget som försattes i konkurs den 17 juli 2012. A, som arbetar vid Advokatbyrån, blev i juli 2012 förordnad som konkursförvaltare.

Anmälan

I anmälan, som kom till Advokatsamfundet den 31 augusti 2012, samt i en senare skrift av den 12 september 2012, har X riktat anmärkningar mot A avseende att denne är jävig i rollen som konkursförvaltare för Bolaget.

X har i huvudsak angett följande. Han har tidigare företrätts av advokater vid den advokatbyrå där A arbetar. Det rörde sig då om såväl brottmål som familjerättsliga mål. Uppdragen upphörde 2004 eller tidigt 2005. Det ena brottmålet avsåg bokföringsbrott och skattebrott i ett bolag som försatts i konkurs. Det var konkursförvaltaren och Skatteverket som anmälde honom och advokat B vid Advokatbyrån företrädde honom som offentlig försvarare i såväl tingsrätten som hovrätten. Även det andra brottmålet rörde ekonomisk brottslighet inom bolag.

Han finner det olustigt att samma byrå som försvarat honom under flera år nu kan komma att anmäla honom i fall de finner konstigheter eller oegentligheter i bolaget.

Advokatens yttrande

I yttrande av den 6 september 2012 har A bestritt att hans handlande skulle stå i strid med god advokatsed, och i huvudsak anfört följande.

Den 17 juli 2012 blev han av tingsrätten förordnad till konkursförvaltare i Bolaget där X var styrelseledamot. Den 24 augusti 2012 kontaktade X honom och uppgav att hans kollegor tidigare företrätt denne i diverse mål. Han undersökte dessa uppgifter och kunde konstatera att hans kollega C biträtt X i ett vårdnadsmål och att hans tidigare kollega B varit X:s offentlige försvarare. Ärendena avslutades 2004 eller tidigt 2005 och B slutade på byrån 2005. Han kontaktade även Tillsynsmyndigheten som meddelade honom att det inte förelåg jäv enligt konkurslagens regler därom. Han diskuterade även jävsfrågan med C varefter han gjorde bedömningen att det inte förelåg jäv ur ett konkursrättsligt perspektiv och inte heller enligt Advokatsamfundets etiska riktlinjer.

Eftersom X i egenskap av företrädare för konkursbolaget inte är motpart till honom kan någon intressekonflikt typiskt sett inte uppstå. Uppdraget som konkursförvaltare avser heller inte samma sak som de ärenden som kollegorna biträtt X i. Det finns ingen risk att någon information som omfattas av tystnadsplikten i de tidigare ärendena kan få betydelse i uppdraget som konkursförvaltare och uppdragen som biträde i vårdnadsmål och offentlig försvarare är dessutom avslutade sedan i vart fall sju år.

Nämndens bedömning och beslut

Mot bakgrund av de tidigare försvararuppdrag som B haft för X, som avsett just den typ av brottslighet som en konkursförvaltare har att utreda, borde A inte ha åtagit sig uppdraget som konkursförvaltare för X:s bolag. Genom att ändå göra det har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons