search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Förre presidenten vid kammarrätten i Göteborg, Hans Jörgen Andersson, gör nu sina sista månader som ordförande i Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

– Det har känts meningsfullt och jag tycker vi fyllt och fyller en viktig funktion, förklarar han.

Myndigheten består av två domare och fem övriga ledamöter. De fem ledamöterna är politiker som representerar Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna.

Siun kom till efter den mycket omfattande och stundtals heta debatten när FRA skulle få tillgång till signalerna som via kabel passerar Sveriges gränser. Siun ska kontrollera att signalspaningen sköts enligt de regler som riksdagen fastställt. De fem ska utöva tillsyn inte bara över FRA utan även över den försvarsunderrättelseverksamhet som FOI, FMV och Försvarsmakten bedriver.

– Till skillnad mot andra myndigheter som granskas med flera års mellanrum bedriver vi en kontinuerlig tillsyn över våra myndigheter. Men det är rimligt att underrättelseverksamheten har en mer intensiv tillsyn med tanke på riskerna för integritetsintrång, menar Hans Jörgen Andersson som sammantaget tycker att tillsynen har en sådan tillräcklig omfattning och ligger på en nivå som de granskade myndigheterna klarar av.

Hans Jörgen Andersson menar att visserligen har man rätt att förutsätta att myndigheterna följer gällande regler och föreskrifter.

– Men det är inte fel för att inte säga nödvändigt att det finns en kontroll. Det är så lätt att det utvecklas en kultur, vana, inom en organisation där avvikelser blir det normala och accepteras. Vem har inte hört att ”så har vi alltid gjort” här?

– Därför behövs någon som tittar på verksamheten utifrån och när det gäller de myndigheter vi har tillsyn över så vet de att de är i en förtroendebransch och måste vårda sitt rykte hos allmänheten. Mitt intryck är att myndigheterna uppskattar det arbete vi gör, förklarar han.

FRA kritiseras

Varje år upprättar Siun en plan för vad som ska kontrolleras. Därutöver tillkommer att Siun på begäran av enskilda ska kontrollera om det förekommit någon olaglig registrering av deras kommunikation.

– Under mina fyra år i Siun har vi haft omkring 15–20 sådana förfrågningar. Vi nöjer oss inte med att fråga myndigheterna om de har en viss person registrerad utan åker ut till dem och kontrollerar direkt i deras system. I inget fall har vi uppdagat att någon enskild blivit utsatt signalspaningen på ett olagligt sätt.

– Däremot när det gäller vår kontinerliga tillsyn har vi riktat kritik mot hantering av olika karaktär och omfattning, berättar Hans Jörgen Andersson.

I ett antal beslut de senaste åren har Siun kritiserat FRA för att myndigheten bearbetat och registrerat skarpa uppgifter från signalspaningen i sin utvecklingsverksamhet. Även gallringen av personuppgifter har fallerat och inte skötts enligt bestämmelserna. Siun har också hittat fall där dokumentationen om inriktningen av signalspaningen inte varit tillräckligt tydlig vilket försvårat kontrollen. Enligt Hans Jörgen Andersson rättar sig myndigheterna som regel efter Siuns påpekanden och ändrar sina rutiner.

– Det handlar många gånger om olika tolkningar av regelverket. Det är inget konstigt utan snarare naturligt att man från våra skilda perspektiv och olika uppdrag ibland kommer till olika uppfattningar om vad som ryms inom tillstånden och vad som faller utanför, berättar Hans Jörgen Andersson.

Siun

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Anslag 2013: 12,2 miljoner

Anställda: 5

Reglering: Lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten.

Uppdrag: Siun ska kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) följer det regelverk som riksdagen och regeringen utfärdat. Vid kontrollen av signalspaningen ska inspektionen särskilt granska vilka sökbegrepp signalspaningsmyndigheten FRA använder och hur FRA sköter förstöring av insamlade uppgifter. Siun tillgängliggör efter beslut i Försvarsunderättelsedomstolen de ”signalbärare” som FRA ska få tillgång till och vilka signaler som teleoperatörerna ska lämna till FRA:s samverkanspunkter.

Antalet ärenden: Under 2012 genomfördes 22 granskningar och fyra kontroller efter begäran av enskilda om de blivit utsatta för otillåten signalspaning.

Annons
Annons