search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ombuden

När en domstol ska besluta om användning av hemliga tvångsmedel deltar som regel ett offentligt ombud som ska bevaka integritetsaspekterna.

Tanken är att de ska bevaka integritetsintresset vid beslut om teleavlyssning, teleövervakning och buggning. Det är advokater och före detta domare som utses till offentliga ombud av regeringen.

Systemet med ombud tillämpas också när det gäller signalspaning. De särskilda integritetsskyddsombuden utses för fyra år i taget och har till uppgift att bevaka att ingen enskilds integritet kränks utan att det finns stöd för det i lag.

Advokat Ghita Hadding Wiberg har varit integritetsskyddsombud i snart fyra år och deltagit vid ett antal sammanträden med Försvarsunderrättelsedomstolen.

– Vi får del av det kanske allra hemligaste vi har i Sverige. Men så mycket kan jag i varje fall säga att jag finner vårt deltagande såväl värdefullt som meningsfullt. Bara det att vi är närvarande tror jag får till effekt att integritetsintresset beaktas särskilt.

Som ombud har hon rätt att ställa frågor och lämna synpunkter. Någon möjlighet att överklaga ett beslut har inte ombuden, och domstolens beslut kan överhuvudtaget inte föras upp i någon högre instans.

– Vår uppgift är att säga ifrån om ett tillstånd att bedriva signalspaning skulle kunna inkräkta på någons integritet utan att det finns stöd för det. Generellt skulle jag vilja säga att förslagen till beslut är väl förberedda och att integritetsaspekten tas upp, menar Ghita Hadding Wiberg.

Offentligt ombud

Advokat Percy Bratt har gjort sig känd som värnare av de mänskliga rättigheterna och den personliga integriteten. Under några år var han offentligt ombud i domstolarna vid förhandlingar om användningen av bland annat hemlig teleavlyssning.

– Det var väldigt svårt att överhuvudtaget ställa initierade frågor kring åklagarnas begäran om tvångsmedel efter de muntliga föredragningar vi fick. Jag tycker inte man ska hysa för stor tilltro till domstolskontrollen. Som jag upplevde den då för ett antal år sedan var det mest kosmetika, säger Percy Bratt som begärde att bli och blev entledigad av regeringen från uppdraget.

Ett problem enligt Percy Bratt är att ombudet inte har ett uppdrag från och kontakt med en klient. Man företräder i stället ett generellt integritetsintresse och det försvagar domstolskontrollens effektivitet.

Försvarsunderrättelsedomstolen

Anslag 2013: 7,5 miljoner

Anställda: 4

Bildades: 1 december 2009

Reglering: Lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Uppdrag: Prövar ansökningar från FRA, Försvarets radioanstalt, om att få bedriva signalspaning.

Integritetsskyddsombud: Regeringen förordnar för fyra år i sänder personer som ska bevaka enskildas integritetsintresse när domstolen sammanträder. Ombuden ska vara eller ha varit advokat eller ha varit ordinarie domare.

Annons
Annons