search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nyhetsportal kan fällas för kränkande läsarkommentarer

En domstol i Estland kränkte inte yttrandefriheten när den dömde nyhetsportalen Delfi att betala skadestånd för läsarnas kränkande kommentarer i samband med en artikel. Det slår Europadomstolen fast i en dom den 10 oktober.

Delfi som är en av Estlands största nyhetsportaler publicerade i januari 2006 en artikel om färjerederiet Estonia. Artikeln handlade om att rederiet hade lagt om sina färjerutter till vissa öar, vilket ledde till att isen bröts upp och de billigare och snabbare isvägarna för biltrafiken försenades med flera veckor. Under artikeln kunde läsarna kommentera och många skrev mycket kränkande eller hotfulla kommentarer om färjerederiet och dess ägare.

Rederiägaren stämde Delfi i april 2006 och en estländsk domstol fann att kommentarerna var ärekränkande och att nyhetsportalen var ansvarig för dem. Delfi dömdes därför att betala ett skadestånd om 320 euro till rederiets ägare. Nyhetsportalen överklagade till Högsta domstolen i Estland som avslog begäran i juni 2009.

Delfi hävdade att enligt EU-direktivet 2000/31/EC om elektronisk handel, som införlivats i estländsk lagstiftning, är nyhetsportalens roll som internetleverantör eller webbhotell bara teknisk, passiv och neutral. Argumentet avslogs av de estländska domstolarna eftersom de ansåg att Delfi hade kontroll över publikationen av kommentarerna.

På begäran av Delfi har fallet tagits upp i Europadomstolen, som nu meddelat dom i målet (Delfi AS mot Estland, ansökan nr 64569/09). Enligt Europadomstolen har den estländska domstol som dömt Delfi att betala skadestånd inte brutit mot EU-konventionens regler i artikel 10 om yttrandefrihet.

Europadomstolen anser att det är den nationella domstolens sak att lösa frågor som rör den nationella lagstiftningen. Vidare anser Europadomstolen att den estländska domen var en rättfärdig och proportionell restriktion av nyhetsportalens yttrandefrihet. Beslutet grundar sig på att läsarnas kommentarer var mycket kränkande och att Delfi inte hindrade dem från att offentliggöras, profiterade på deras existens och tillät dem som skrev att vara anonyma. Dessutom anser domstolen att skadeståndet var rimligt.

Annons
Annons
Annons