search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Utdragen upphandling försenade vaccinationer

Landstingens gemensamma upphandling av ett vaccin mot humant papillomvirus, HPV, ett virus som kan ge kvinnor livmoderhalscancer, blev en utdragen historia som också fick mycket medial uppmärksamhet.

Sveriges landsting inledde sin gemensamma upphandling av HPV-vaccin i slutet av 2009 efter att Socialstyrelsen beslutat om att införa vaccination mot livmodershalscancer i det så kallade barnvaccinationsprogrammet.

I mars 2010 beslutade landstingen att köpa in vaccinet Cervarix från GlaxoSmithKline, det billigaste av de två konkurrerande vaccinerna. Men upphandlingen stoppades när konkurrenten Sanofi Pasteur MSD begärde överprövning med hänvisning till att ramavtalstiden var för lång. Landstingen hade nämligen, utöver en avtalstid på två år med möjlighet till två års förlängning, en ensidig option på förlängning av avtalet med upp till ytterligare maximalt sex månader, om en kommande upphandling och nytt avtal skulle försenas på grund av överprövning.

Sanofi Pasteur MSD fick rätt i kammarrätten. I mars 2011 beslutade kammarrätten att upphandlingen måste göras om, med hänvisning till att ramavtal enligt LOU får vara högst fyra år om det inte finns särskilda skäl.

I den nya upphandlingen beslutade landstinget september 2011 i stället att skriva avtal med Sanofi Pasteur MSD om deras vaccin Gardasil. En av faktorerna bakom beslutet var, enligt Anna Ulfsdotter Forssell, att Sanofi Pasteur MSD visat att Gardasil förutom livmoderhalscancer också skyddade mot den form av HPV som ger kondylom.

GlaxoSmithKline beslutade då att begära överprövning eftersom konkurrenten, enligt företagets uppfattning, baserat sitt anbud på en annan prevalensstudie än den som hänvisades till i förfrågningsunderlaget, och därmed överdrivit effekten av sitt vaccin jämfört med den studie som förfrågningsunderlaget baserades på och som använts för Cervarix.

GlaxoSmithKline hade dock ingen framgång. Förvaltningsrätten ansåg att upphandlingen genomförts korrekt. I december 2011 kom beskedet att kammarrätten inte beviljade prövningstillstånd för frågan. Upphandlingen stod därmed fast.

Den utdragna striden om vaccinet försenade de allmänna HPV-vaccinationerna med omkring två år. Flera landsting hade under processens gång dock slutit tillfälliga avtal med Sanofi Pasteur MSD för att få igång vaccinationerna.

Advokat Peter Forsberg företrädde GlaxoSmithKline under överprövningsprocesserna. Han anser att kammarrätten i den första vändan, istället för att besluta om att hela upphandlingen skulle göras om, istället  borde ha förordnat om rättelse med innebörd att landstingen inte fick utnyttja optionen , eftersom anbudsgivarna inte rimligen kunnat beakta denna vid anbudsgivningen. Han tycker också att rätten, i den andra omgången, borde ha prövat frågan om vilken studie som fick åberopas på ett mer grundligt sätt.

– Förvaltningsrätten uppehöll sig främst kring frågan om förfrågningsunderlaget förutsatte att en viss studie skulle ligga till grund för att redovisa vaccinernas effekt, inte hur dessa skulle kunna utvärderas på ett likvärdigt sätt då de baserades på olika studier, säger Peter Forsberg.

Forsberg konstaterar att GlaxoSmithKline även fick oförtjänt mycket kritik i medierna för att ha fördröjt vaccinationerna.

– Man fick i princip ta på sig ansvaret för hela tidsutdräkten om två år som orsakades av två leverantörer och två överklagandeprocesser, varav de senare tog tre månader säger han. 

Anna Ulfsdotter Forssell, som företrädde Sanofi Pasteur MSD är tvärt om nöjd med utgången, och betonar att hennes klient hela tiden försökte underlätta att få igång vaccinationerna.

– Jag tycker man ska komma ihåg att Sverige var sent med rekommendationen av HPV-vaccinering jämfört med många av våra grannländer. Detta är i sig mer allvarligt än att själva upphandlingen tog viss tid. Det viktiga i samanhanget är dock att resultatet av både rekommendationen och upphandlingen till slut blev korrekt och bra, säger hon, och fortsätter:

– Några landsting tecknade tillfälliga avtal under tiden domstolsprövningen pågick  – allt för att påbörja vaccinationerna så tidigt som möjligt. Skolorna kunde sätta igång och vaccinera flickor med stöd av ramavtalet i januari 2012.