search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så fungerar säkerhetskontrollen i domstol

Under en längre tid har flera advokater i olika delar av landet uppmärksammat Advokatsamfundet på allvarliga problem i samband med inpasseringskontroller i domstol. Johan Sangborn, ställföreträdande chefsjurist vid Advokatsamfundet som handlägger frågor som rör säkerhetskontroll i domstol, redogör här för dagens regler. 

Enligt den information som Advokatsamfundet erhållit framgår att advokater vid inpassering i domstolslokalerna ute i landet normalt tvingas genomgå säkerhetskontroll och i vissa fall också får plånböcker och väskor (med akter och andra klienthandlingar) genomsökta av domstolens vaktpersonal.

Detta är givetvis något som inger oro med tanke på lagstiftningens utformning och innehåll, liksom med hänsyn till advokatens tystnadsplikt och skydd mot insyn i klienthandlingar. Problematiken är också bekymmersam utifrån det faktum att advokater, precis som domstolens personal, åklagare med flera, har tingsrätten som sin arbetsplats.

Advokater är som huvudregel undantagna från säkerhets­kontroll
Enligt lagen om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol finns ett uttryckligt undantag för vissa personer som inte ska behöva genomgå säkerhetskontroll. Advokater hör till dem som undantas från kontrollåtgärder (3 §).

Advokater är, precis som domare och åklagare med flera, nödvändiga aktörer för att domstolsprocesser ska kunna genomföras och domstolsväsendet i stort ska kunna fungera. Anledningen till att det i lagstiftningen har gjorts undantag för advokater från att behöva genomgå en beslutad säkerhetskontroll är givetvis att lagstiftaren ansett att dessa personer i allmänhet inte utgör någon säkerhetsrisk, utan tvärtom anses nödvändiga för att den dömande verksamheten ska kunna utföras.

Enligt säkerhetskontrollagen kan emellertid domstolen besluta att sådana personer som enligt huvudregeln skulle ha varit undantagna från säkerhetskontroll ändå ska omfattas av kontroll. För detta krävs dock att det föreligger särskilda skäl för ett sådant beslut.

 

Hur vet vaktpersonalen att du är advokat?
Advokater som har sin verksamhet på domstolsorten eller som av andra skäl är väl kända på domstolen, behöver normalt inte visa att han eller hon är advokat som besöker domstolen i tjänsten. I dessa fall uppstår därför sällan problem vid inpasseringen för advokater.

Om advokaten däremot inte tidigare varit på domstolen i tjänsten, eller endast varit där ett fåtal gånger, kan det uppstå frågor och diskussion kring huruvida advokaten verkligen är advokat eller inte. Det blir då ofta en fråga om att advokaten måste styrka sin identitet.

Frågan om hur identifiering av advokater som normalt inte besöker domstolen i tjänsten ska kunna undantas från kontrollåtgärder kan lösas på olika sätt.

Det enklaste sättet att kunna styrka sin identitet som advokat är givetvis att uppvisa en advokatlegitimation, som direkt visar att innehavaren är ledamot av Sveriges advokatsamfund och därmed undantagen från säkerhetskontroll (enligt huvudregeln).

Även om en advokat skulle sakna särskild advokatlegitimation till styrkande av sitt tjänsteärende i domstolen, bör det dock allmänt sett vara tillräckligt att advokaten genom vanlig identitetshandling kan styrka sin identitet för att kunna undantas från säkerhetskontroll, särskilt med hänsyn till att det i landets domstolar finns lättillgängliga uppgifter om vilka som är ledamöter av Sveriges advokatsamfund.

För att ytterligare underlätta inpasseringen utan att behöva genomgå säkerhetskontroll, kan advokaten med fördel dessutom kontakta domstolen (lagmannen eller annan som ansvarar för säkerhet på domstolen) i förväg och informera om sitt kommande mål/ärende i domstolen. Denna information bör nedtecknas av domstolen så att vaktpersonalen har en lista för advokater och andra som ska undantas från sedvanlig säkerhetskontroll.

Ett annat sätt att visa att du är advokat och inte ska behöva genomgå säkerhetskontroll är att visa upp ditt förordnande som anger att domstolen utsett dig som rättsligt biträde. 

 

Genomsökning av advokaters väskor, plånböcker med mera
Genomsökning av advokaters väskor, plånböcker och andra personliga tillhörigheter är något som inte bara starkt kan ifrågasättas utifrån det förhållandet att kroppsvisitation och undersökning av väskor eller andra föremål enligt lag endast får ske för att eftersöka vapen och andra föremål som är ägnade att komma till användning vid sådan brottslighet som anges i lagen (5 § säkerhetskontrollagen). Ofta är det därmed uppenbart att genomsökning av advokaters tillhörigheter går utöver vad som är syftet med åtgärden. Framför allt kan dock ett sådant agerande ifrågasättas med beaktande av den i lag fastslagna, i praxis utvecklade och den advokatetiskt reglerade tystnadsplikten och konfidentialiteten som gäller för information och uppgifter mellan en advokat och en klient. Att undersöka handlingar i advokaters medhavda väskor eller plånböcker innebär därför ett klart ingrepp i detta lagstadgade klientprivilegium som tystnadsplikten utgör.

 

Advokatsamfundets åtgärder
Det är självfallet helt oacceptabelt att domare och andra anställda vid en domstol utsätts för hot och trakasserier av kriminella element till följd av fullgörande av sina tjänsteåligganden. Detta får dock inte innebära att säkerhetskontroller beslutas utan tillräckliga skäl i det konkreta fallet eller att kontrollerna utförs på ett mer ingående sätt än vad som är tillåtet enligt lag.

Advokatsamfundet har därför till flertalet tingsrätter i landet påtalat att det är nödvändigt att ordningsvakterna vid säkerhetskontroller informeras bättre om vad som lagligen får genomsökas och att advokater som besöker domstolarna i tjänsten utan undantag måste behandlas på det sätt som lagstiftningen anvisar.

Likaså har Advokatsamfundet mycket tydligt klargjort att det under inga omständigheter får förekomma att advokater – om de trots allt av något skäl anses behöva genomgå säkerhetskontroll – ska behöva utstå den ingående, lagstridiga, kränkande och helt oacceptabla genomsökning av portföljer och plånböcker under inpassering i domstolar, som skett i flera fall.

Det är viktigt att komma ihåg att domstolen trots allt inte bara är arbetsplats för domare och övrig domstolspersonal. Domstolen är också en arbetsplats för advokater. Advokater förtjänar därför att bemötas på samma sätt och med samma respekt och förtroende som övriga som har en domstol som sin arbetsplats. I vart fall måste bemötandet motsvara befintlig lagstiftning.

Eftersom kontinuerliga säkerhetskontroller i domstolarnas entréer införs allteftersom över hela landet, är det viktigt att påpeka att det inte bara är brottmålsadvokater som omfattas av kontrollåtgärderna. Även de advokater som processar i tvistemål, advokater som deltar vid edgångssammanträden eller deltar vid någon form av förhandling eller sammanträde i en domstol, berörs av säkerhetskontrollerna och måste därmed också kunna visa att de är advokater. n

 

Rekommendationer till advokater vid domstolsbesök:
• Skaffa advokatlegitimation. Uppvisande av en advokatlegitimation är det enklaste sättet att visa att du är advokat och därmed undvika problem vid inpasseringskontroll i domstol. Information om advokatlegitimation finns på Advokatsamfundets webb www.advokatsamfundet.se eller kontakta Advokatsamfundets kansli, receptionen, irma.lahtinen@advokatsamfundet.se eller 08-459  03  99. 

• Har du ingen advokatlegitimation bör du ta med dig en vanlig id-handling till domstolen för att, tillsammans med uppgifterna i Advokatsamfundets matrikel, kunna visa att du är advokat. Finns ditt domstolsförordnande som rättsligt biträde till hands, kan det vara klokt att även ta med detta för att underlätta styrkandet av att du är advokat.

• Kontakta gärna domstolen för att informera om ditt kommande tjänstebesök och för att bli upptagen på en lista eller dylikt för dem som inte ska behöva genomgå säkerhetskontroll.

• Tvingas du trots allt att genomgå säkerhetskontroll bör du, för att undvika genomsökning av din väska, plånbok eller andra personliga tillhörigheter, åberopa din lagstadgade tystnadsplikt och skyddet för klientkorrespondens, liksom säkerhetskontrolllagens bestämmelser om förutsättningarna för genomsökande av personliga föremål. Godtar vaktpersonalen inte dina invändningar, bör någon i ledande ställning på domstolen tillkallas.

• Kontakta gärna Advokatsamfundet om du har några frågor eller vill dela med dig av dina erfarenheter kring säkerhetskontroll i domstol: johan.sangborn@advokatsamfundet.se

Annons
Annons