search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2013/0688 Betänkandet Internationell straffverkställighet (SOU 2013:21)

R-2013/0786 Energimarknadsinspektionens rapport Förslag till ändrat regelverk för bedömning av elnätsföretagens intäktsramar – författningsförslag inför andra tillsynsperioden 2016–2019 (Ei R2013:06)

R-2013/0801 Departementspromemorian Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

R-2013/0805 Betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34)

R-2013/0814 Energimarknadsinspektionens rapport Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (Ei R2013:04)

R-2013/0815 Energimarknadsinspektionens rapport Prisförändringsprövning

och likabehandlingsprincip för fjärrvärme (Ei R2013:07)

R-2013/0845 Betänkandet Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

R-2013/0870 Promemorian Genomförande av det ändrade direktivet om

varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Ds 2013:32)

R-2013/0871 Betänkandet Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare förelägganden och försäkringar (SOU 2013:10)

R-2013/0924 Promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

R-2013/0942 Promemorian Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar (Ds 2013:34)

R-2013/0944 Promemorian Inspelning av förhör under förundersökningen

R-2013/0967 Departementspromemorian Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån (Ds 2013:38)

R-2013/0980 Promemorian om vissa skattefrågor

R-2013/0993 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i

direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning

R-2013/0997 Promemorian Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

R-2013/1019 Promemorian Straffansvar för eftersupning – om användning av alkohol och andra berusande medel efter färd (Ds 2013:28)

R-2013/1056 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (COM (2013) 266 final)

R-2013/1057 Betänkandet Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

R-2013/1233 Betänkandet Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37)

Annons
Annons