search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen står fast vid kapitalandelskravet

Endast delägare som äger minst fyra procent ska få tillämpa löneunderlagsregeln. Omvärldens kritik är fortsatt mycket stark. 

Regeringen uppger att den har lyssnat på den kritik som remissinstanserna och Lagrådet har riktat mot tidigare förslag om ändringar i de så kallade 3:12-reglerna, och att förslaget har förändrats så att inte några delägare ska få en höjning av löneuttagskravet. I stället föreslås en sänkning av det högsta löneuttagskravet för att få använda löneunderlagsregeln. Däremot står regeringen fast vid att gå vidare med ett kapitalandelskrav som innebär att bara delägare som äger minst fyra procent av kapitalet i ett företag får tillämpa löneunderlagsregeln. Regeringen föreslår även att det lönebaserade utrymmet höjs.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Förslaget till sänkning av löneuttagskravet ska dock tillämpas först från och med beskattningsåret 2016. Därmed får det betydelse för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från och med 2015.

Kritiken från omvärlden har inte mildrats med regeringens nya förslag. Bland kritikerna finns såväl Advokatsamfundet som FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare), IT-företag, tandläkare och andra småföretagare.

FAR anser att förslaget till nya 3:12-regler fortfarande är ett dråpslag mot företag som vill växa. Det bibehållna kravet på en ägarandel om fyra procent slår hårt mot växande tjänsteföretag som vill ta in nya delägare, anser FAR, som dessutom framhåller att ägarkravet leder till en extrem snedvridning av konkurrensen då det blir olika beskattning av ägarna i det lilla respektive det stora företaget.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, instämmer i FAR:s kritik och skriver i ett blogginlägg att: ”nästan alla är eniga med finansministern att det nuvarande systemet bör ändras. Men att det måste ske utan att konkurrensen snedvrids. Det måste ske med tillämpning av likabehandlingsprincipen. Regeringens nya förslag innebär inte det.” Ramberg anser att kravet på ägarandel om fyra procent är inte mindre än en katastrof för tjänsteföretag som står i begrepp att ta in nya delägare. Det snedvrider konkurrensen på ett sätt som kommer leda till att väl fungerande företag, som under lång tid före 3:12-reglerna haft samma struktur, bryts upp. Det skapar även mycket olyckliga snedvridningar vad gäller delägarna internt. Alla har inte samma ägarandel. Det kommer innebära att vissa del­ägare beskattas med 20 procent och andra med 58 procent.

Finansministerns argument för införande av en fyraprocents­spärr, att delägande under fyra procent inte innebar någon risk, stämmer inte heller, anser Ramberg. En av landets största revisionsbyråer har överklagat hovrättens dom i det så kallade Prosolvia-målet. I det målet har hovrätten dömt ut ett rekord­stort skadestånd på flera miljarder. Ramberg konstaterar: ”Del­ägarna i den revisionsbyrån, liksom i övriga konsultbyråer, tar i realiteten en mycket stor risk oaktat de inte kommer upp i fyra procent. Därmed faller Borgs argument.”

Annons
Annons