search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. D. 2 Gränsproblem i skadeståndsrätten
Författare: Håkan Andersson
Förlag: Iustus

Del 2 i en planerad trilogi som behandlar skadeståndsrättens utveckling. Framställningen bygger på ett stort antal rättsfallsanalyser från 2000-talet som illustrerar olika frågor och problemställningar inom skadeståndsrätten och hur rättsområdet fungerar, diskuteras och utvecklas. I varje bok analyseras skadeståndsrätten utifrån ett speciellt tema. Del 1 som gavs ut tidigare i våras behandlar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsgrund. Denna andra del behandlar ansvarsgräns och del 3 kommer att ta upp ersättningsbestämning.

Titel: Doping : Idrottsligt fusk eller rättslig angelägenhet?
Författare: Johan Lindholm
Förlag: Liber

Doping är mest förknippat med idrottsvärlden men den har även hittat användare utanför den organiserade idrotten där den anses utgöra ett allvarligt samhällsproblem. Detta har resulterat i en situation där doping bekämpas både genom rättsliga och idrottsliga åtgärder på både nationell, europeisk och internationell nivå. Boken tar ett samlat grepp om dopingproblematiken i Sverige med fokus på gällande nationella och internationella regler och hur de idrottsliga respektive rättsliga regelsystemen mot doping förhåller sig till varandra.

Nya avhandlingar

Harmonizing national laws on human trafficking by implementing article 3 of the Palermo Protocol: problems and reform av Dominika Borg Jansson, Uppsala universitet.

Människohandel är ett växande problem och ett av de allvarligaste formerna av organiserad brottslighet i vår tid. Avhandlingen försöker besvara frågan varför det är så få som döms trots internationella insatser och trots att flertalet länder har kriminaliserat verksamheten. Studien utgår från och utvärderar definitionen av begreppet människohandel som den stadgas i artikel 3 i Palermoprotokollet (FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet) och som ligger till grund för nationell lagstiftning samt presenterar även förslag på reformer som skulle kunna leda till en ökad lagföring av brottet.

Vidta alla åtgärder som behövs – en rättsvetenskaplig studie av arbetgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö av Peter Andersson, Göteborgs universitet.

Alla arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att förebygga stressrelaterad ohälsa. Trots det har inte en enda arbetsgivare fällts för denna typ av arbetsmiljöbrott. Ett skäl är att reglerna är både föråldrade och otydliga och arbetsgivare har svårt att veta vad som krävs av dem. På de flesta andra områden inom arbetsmiljölagstiftningen finns det bindande föreskrifter med tydliga sanktioner, vilket saknas när det gäller förebyggande av stress. Avhandlingen efterlyser därför tydligare lagstiftning på området.

Brottsoffer i rättskedjan : en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter av Therese Enarsson, Umeå universitet.

Under senare år har satsningar gjorts för att stärka brottsoffers ställning i rättsprocessen och myndigheter har upprättat handlingsplaner för brottsofferarbetet. Brottsoffers rättigheter som analyseras i denna avhandling omfattar information till och gott bemötande av brottsoffer samt samverkan mellan samtliga aktörer i rättskedjan. Trots att det är ett prioriterat område finns fortfarande stora brister i brottsofferarbetet hos polis, åklagare och domstol. Enligt avhandlingen saknas klara riktlinjer för hur arbetet med bemötande och samverkan är tänkt att fungera i det praktiska arbetet.

Annons
Annons