search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Komplext regelverk styr offentlig upphandling

Inom upphandlingsområdet ska stora och grundläggande EU-principer omvandlas till lagregler. Resultatet har blivit ett komplext och ytterst detaljerat regelverk med många egna begrepp att hålla reda på.

Den svenska upphandlingslagstiftningen har sin grund i EU-direktiven 2004/18/EG respektive direktiv 2004/17/EG som rör upphandlingsförfarandena.

Syftet med de båda direktiven är att förverkliga den gemensamma inre marknaden inom EU, genom att låta leverantörer av varor och tjänster konkurrera på lika villkor om de offentliga kontrakten runt om i unionen. Alla EU-länder har, som en följd av direktiven, likartade regler om upphandling över vissa värden, de så kallade tröskelvärdena.

EU:s regelverk om offentlig upphandling vilar på ett antal principer, som ska genomsyra all upphandling inom EU:

• Icke-diskriminering

• Likabehandling

• Öppenhet (transparens)

• Proportionalitet

• Ömsesidigt erkännande

 

Den svenska lagstiftningen

I Sverige regleras offentlig upphandling främst genom tre olika lagar:

Lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Lagens om valfrihetssystem (LOV) reglerar hur kommuner och landsting ska agera när man konkurrensutsätter verksamheter inom vård och omsorg.

LOU och LUF är i många delar likalydande och bygger, för de upphandlingar som ligger över EU:s tröskelvärden, huvudsakligen på de båda EU-direktiven.

LOU och LUF innehåller bland annat regler om:

• Annonsering. All offentlig upphandling ska i princip offentliggöras genom annonsering. Upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily, TED. För mindre upp­-

handlingar räcker det att annonsera i en nationell databas. 

• Tröskelvärdena för varor och tjänster enligt LOU är sedan den 1 januari 2012 för statliga myndigheter drygt 1,2 miljoner kronor och för övriga upphandlande myndigheter drygt 1,89 miljoner kronor. Tröskelvärdet för bygg­entreprenader (för alla upphandlande myndigheter) är drygt 47 miljoner kronor. Enligt LUF är tröskelvärdet för varor och tjänster drygt 3,8 miljoner kronor och tröskelvärdet för byggentreprenader drygt 47 miljoner kronor.

• Överprövning. Leverantörer som anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada för att en upphandling gått fel till kan klaga hos förvaltningsrätten.

 

Nytt direktiv väntas

Inom EU pågår just nu arbetet med att slutföra ett nytt direktiv om offentlig upphandling som ska ersätta de båda direktiven. Redan i december 2011 presenterade kommissionen ett förslag på området. Det nya direktivet ska, enligt kommissionen, leda till enklare regler för upphandling.

Kommissionens förslag innehåller, förutom att garantera den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU, två nya mål. Den offentliga upphandlingen ska också öka effektiviteten i offentliga utgifter för att säkra bästa möjliga upphandlingsresultat när det gäller att få valuta för pengarna. Dessutom ska upphandlare få bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål, såsom skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet, kampen mot klimatförändringar, främjande av innovation, sysselsättning och social integration samt säkerställande av bästa tänkbara villkor för tillhandahållande av sociala tjänster av hög kvalitet. 

Annons
Annons