search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kofi Annan: Rättsstaten är grunden för fred, stabilitet och utveckling

När Kofi Annan och Jan Eliasson besökte Uppsala var universitetsaulan med 1 800 platser fullsatt. Dessutom följde 3 000 tittare seminariet via en webbsändning.

Kofi Annan, Förenta nationernas förre generalsekreterare, och Jan Eliasson, nuvarande vice generalsekreterare, medverkade i ett offentligt seminarium vid Uppsala universitet den 2 september. Annan och Eliasson talade om FN:s utmaningar i ljuset av förändrade globala förutsättningar, särskilt med utgångspunkt från Kofi Annans bok Interventioner – ett liv i FN:s tjänst. De reflekterade också över egna erfarenheter från sitt arbete och samarbete inom organisationen.

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala och Uppsala universitet arrangerade seminariet. Peter Wallensteen, professor i freds-och konfliktforskning i Uppsala, var moderator.

Kofi Annan berättade att han och Jan Eliasson har samarbetat om många frågor. Han nämnde särskilt hur Jan Eliasson som ordförande för generalförsamlingen 2005 och han själv som generalsekreterare arbetade med att reformera FN – en utmanande uppgift.

– Jag var fast besluten att öppna organisationen genom att samarbeta med civilsamhället, sade Kofi Annan.

Fastän FN-stadgan är skriven i namn av "vi, de förenade nationernas folk", hade den då blivit en klubb för suveräna stater som såg FN som sitt exklusiva beslutsområde. Som organisationen hade utvecklats, gick folken ofta inte att återfinna någonstans, menade Kofi Annan.

– Flera ambassadörer frågade mig: "Herr generalsekreterare, vem gav er mandat att föra civilsamhället, dem som står utanför, in i FN? "Jag sa: "Se på första kapitlet i FN-stadgan. Den börjar 'Vi, folken ...' Folket finns utanför byggnaden av glas, och om vi ska nå ut till dem måste vi engagera dem!" mindes Kofi Annan.

– Jag brukade kalla civilsamhället "eldkastarna" . De kunde säga saker som jag som generalsekreterare inte kunde. Men ibland beredde de vägen för oss. De var isbrytarna. Om jag hade vetat vad jag upptäckte om hur svagt stödet från regeringarna i vissa nyckelfrågor var, skulle jag ha engagerat civilsamhället och använt det mycket mer!

När det gäller den arabiska våren sade Kofi Annan att han redan från början var bekymrad över att det skapades ett intryck av att gatan är ett alternativ till val och parlament, vilket underminerar demokrati och stadgat styrelseskick.

Kofi Annan förklarade att man, för att skapa ett sunt demokratiskt samhälle, måste bygga på tre pelare:

• Fred och stabilitet

• Ekonomisk utveckling

• Rättsstatens värderingar (rule of law) och respekt för mänskliga rättigheter.

– Man kan inte få hållbar utveckling utan stabilitet, och man kan inte få stabilitet utan utveckling – och båda måste vara rotade i rättsstaten och i respekt för mänskliga rättigheter, sade Kofi Annan.

Jan Eliasson instämde. Han lade till att fred, utveckling och mänskliga rättigheter måste genomföras samtidigt.

– Om en av de tre pelarna är svag, rasar hela byggnadsverket, sade han.

Jan Eliasson betonade också hur viktigt det är agera på ett tidigt stadium för att förebygga konflikter.

– Vi bör lyssna till de första ljuden, vibrationerna i marken, av en konflikt som håller på att bryta ut, de första brotten mot de mänskliga rättigheterna. Om vi flyttar fokus från de sena stadierna av konflikten till de tidiga, är det närmast en historisk uppgift, sade han.

FN:s förre rättschef och undergeneralsekretare Hans Corell konstaterade i sin avslutande sammanfattning att de begrepp som ständigt hade återkommit i samtalet var rättsstatens värderingar – rule of law – och mänskliga rättigheter. Som jurist gladdes han av att icke-juristerna Annan och Eliasson i sina inlägg hade återkommit till och understrukit vikten av de begreppen, och påminde om hur han själv som FN:s rättschef och Kofi Annan som generalsekreterare hade startat ett arbete 1999 som resulterade i en enhet för rule of law inom generalsekreterarens kontor – som nu leds av Jan Eliasson!